مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ
سال:1389 | دوره:4 | شماره:3
صفحه شروع:143 | صفحه پایان:149

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

884

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رنگرزی کالای پنبه، پلی استر با مواد رنگزای راکتیو انتخابی، دیسپرس تحت شرایط خنثی

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 149

چکیده

 استفاده از پارچه های بافته شده از مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی به منظور بهره مند شدن از خواص مطلوب هر یک از اجزا, متداول می باشد. روش شناخته شده برای رنگرزی این نوع کالاها, استفاده از مواد رنگزای راکتیو, دیسپرس و یا مخلوط آنهاست که برای رنگرزی جزء پنبه ای با رنگزای راکتیو از قلیا استفاده می شود. از آنجایی که افزودن قلیا سبب بروز مشکلاتی از جمله ایجاد نایکنواختی در رنگرزی شده و از طرفی زمان بر است, رنگرزی کالای پنبه, پلی استری با مواد رنگزای راکتیو انتخابی و دیسپرس در شرایط خنثی بررسی شد. در این روش قبل از رنگرزی یک مرحله آماده سازی بر روی رنگزای راکتیو انتخابی انجام می گیرد که طی آن با استفاده از شرایط قلیایی ضعیف, گروه های سولفاتو اتیل سولفون رنگزای راکتیو به وینیل سولفون تبدیل می شوند. به این ترتیب کاری که قلیا در حین رنگرزی انجام می دهد, پیش از رنگرزی انجام می گیرد. نتایج اندازه گیری درصد رمق کشی و درصد تثبیت در رنگرزی پارچه پنبه, پلی استر با بهترین شرایط آماده سازی رنگزاهای راکتیو انتخابی و رنگزای دیسپرس نشان داد که برای مخلوط رنگزاهای C.I. Reactive Blue 21 وC.I. Disperse Red 167,E%=94%  و  F%=84% است و برای مخلوط رنگزاهای C.I. Reactive Black 5 وC.I. Disperse Red 167,  E%=%89و F%=%81 می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی