مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ
سال:1389 | دوره:4 | شماره:4
صفحه شروع:207 | صفحه پایان:216

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

92

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی-سیلیکون

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 216

چکیده

 در این تحقیق اثر یک بهبود دهنده چسبندگی سیلیکونی بر روی چسبندگی رزین اپوکسی با سخت کننده آمینو سیلیکونی بررسی شده است. برای این منظور 2-N آمینو اتیل3  آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان به عنوان افزودنی در فرمولاسیون لاک اپوکسی وارد شده و اثر آن با بهره گیری از فرآیند سل ژل بر خواص نهایی روکش مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های چسبندگی, سختی ویکرز, کشش و آزمون مکانیکی-گرمایی  (DMTA)نشان دهنده افزایش چسبندگی روکش در حضور ترکیب آمینو سیلان نسبت به رزین اپوکسی-سیلیکون است. دلیل این امر به برقراری پل های شیمیایی در اثر ایجاد پیوندهای کووالانس بین سیلانول ها و هیدروکسیل های سطح و همچنین واکنش بین گروه آمینو سیلان با گروه اپوکسی رزین اپوکسی و گروه های سیلان سخت کننده ارتباط داده شد. از طرف دیگر تشکیل شبکه سه بعدی سیلوکسان در مرحله متراکم شدن سیلانول ها, افزایش چگالی شبکه ای سیستم و تراکم فیلم رنگ را سبب گردید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی