مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ | سال:1389 | دوره:4 | شماره:4 | صفحه شروع:233 | صفحه پایان:243

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز، کاربرد و بررسی خواص دو ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید

صفحات

 صفحه شروع 233 | صفحه پایان 243

چکیده

 دو ماده رنگزای مونو آزو اسیدی بر پایه نفتالیمید با به کار بردن -4آمینو-N-متیل (بوتیل)1-, -8نفتالیمید به عنوان جزء دی آزوته شونده و-J اسید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. مشتقات -4آمینو-N آلکیل1-,-8نفتالیمید با استفاده از نیتروزیل سولفوریک اسید دی آزوته شد و با -Jاسید جفت گردید. هر دو ماده رنگزای سنتز شده خالص سازی و به روش های دستگاهی مختلف از قبیل HNMR, FTIR,DSC  و آنالیز عنصری شناسایی شدند. برای مقایسه و بررسی خواص رنگرزی و اسپکتروفوتومتری مواد رنگزای اسیدی بر پایه نفتالیمید, دو ماده رنگزای آزوبنزن با به کار بردن آنیلین و پارا نیتروآنیلین به عنوان اجزاء دی آزوته شونده و -J اسید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. خواص اسپکتروسکوپی مواد رنگزای سنتز شده در حلال های مختلف و اثر هالوکرومیسم آنها بررسی گردید. در نهایت مواد رنگزای سنتز شده بر روی الیاف پلی آمید و پشم به کار رفتند و سپس خواص ثباتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مواد رنگزای سنتز شده قابلیت رنگرزی خوبی بر روی این الیاف دارند و دارای ثبات شستشویی عالی, ثبات تعرق و میلینگ خوب و ثبات نوری ضعیف هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID