مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

369

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 111

چکیده

 توجه به مساله هویت ملی در عصر مشروطه از اهمیت زیادی برخوردار شد, دغدغه هویت ملی در آثار بسیاری از نویسندگان این عصر, گویای جایگاه این مساله در این دوره تاریخی است. از جمله این نویسندگان, پدر داستان نویسی کوتاه ایران, سید محمدعلی جمال زاده است. براین اساس, پژوهش حاضر با هدف تشریح جایگاه نمادهای هویت ملی در آثار این نویسنده (یکی بود یکی نبود, تلخ وشیرین, کهنه و نو, قصه مابه سر رسید) درمراحل مختلف زندگی ادبی او صورت گرفته است.پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی, کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. بدین منظور با مطالعه ابعاد هویت ملی, مباحث نظری و ادبیات پژوهش درباره هویت ملی, مولفه هایی برای این هویت تعیین و سازه تحلیل محتوا تهیه شد و بر مبنای آن, میزان و نوع توجه به هویت ملی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین مولفه های هویت ملی در داستان های جمال زاده, بیشترین فراوانی متعلق به نمادهای زبان فارسی است. در مراحل بعدی این واکاوی نمادهای جغرافیایی, تاریخی, ادبیات, و مشاهیر و فرهنگ از بیشترین فراوانی ها برخوردارند. تحلیل کیفی محتوای داستان های جمال زاده نشان می دهد عناصر هویت ملی در آثار وی بسیار پررنگ و تقریبا تمام جنبه ها در آن مورد توجه قرار گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.