مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

440

دانلود:

280

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 213

چکیده

 در میان عواملی که به منظور تسهیل زندگی روزمره مصرف کننده با درگیری ذهنی بالا لازم است, پوشاک مد عاملی مهم و قابل توجه برای بسیاری از مصرف کنندگان است و در سال های اخیر توجه مصرف کنندگان به این حوزه بیشتر شده است. با توجه به ضرورت موضوع, این پژوهش بررسی اثر مذهب, مادی گرایی و ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد را در بین شهروندان یزدی مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و از بعد هدف, توصیفی است. در آمار تحلیلی این پژوهش برای تعیین نقش و جایگاه هر یک از مولفه های پژوهش, با استفاده از نرم افزار Amos, روش تحلیل عاملی تاییدی به کار گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی روابط بین درگیری پوشاک مد با ابعاد آن از آزمون همبستگی, و برای تعیین نحوه تاثیر درگیری با پوشاک مد و دانش ذهنی بر اطمینان در تصمیم گیری مد, از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بالای بیست سال در سطح شهر یزد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 99 نفر محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که مذهب و مادی گرایی بر درگیری ذهنی با پوشاک مد تاثیر معنی داری دارند و درگیری بر اطمینان تصمیم گیری مد تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین درگیری ذهنی با پوشاک مد و دانش ذهنی تاثیر مثبت و معنی داری بر اطمینان تصمیم گیری مد دارد. در بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناختی (جنسیت, سن, تحصیلات و درآمد) با متغیرهای مورد مطالعه مشخص شد که همبستگی بین آنها حتی در سطح اطمینان 95 درصد هم معنی دار نبود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.