Start: 2/8/2023 12:33:15 AMEnd: 2/8/2023 12:33:18 AM >> 560

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

303

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید بهره برداری از مراتع (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق قلا در استان گلستان)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 مرتع و بهره برداری از آن به عنوان یک منبع درآمدی مهم برای بهره برداران از آن شناخته می شود. در نیم قرن اخیر, به دلیل شرایط شکننده اجتماعی و اقتصادیِ بهره برداران, بهره برداری و مدیریت مراتع کشور ایران دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده است. این مطالعه در نظر دارد با بررسی عوامل درون و برون محیطی موثر بر بهره برداری مراتع, تصویری شفاف از بهره برداری مراتع شهرستان آق قلا نمایش دهد. بدین منظور از آنالیز SWOT که یک روش مناسب برای شناخت و ارزیابی فاکتورهای مثبت و منفی در محیط های داخلی و خارجی است, استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه به روش های آزاد و طوفان ذهنی با تکیه بر دانش و تجربه بهره برداران استفاده شد. جهت گردآوری و تفکیک نتایج مصاحبه از روش تحلیل محتوا استفاده شد. پرسشنامه های طیفی و AHP به ترتیب برای بهره برداران و کارشناسان با تجربه منابع طبیعی برای کمی کردن اطلاعات کیفی گردآوری شده, مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای آماری SPSS Ver 21 و EXPERT CHOICE صورت پذیرفت. نتایج 32 عامل را در بخش های درونی و بیرونی آنالیز SWOT نشان داد. 24 عامل در بخش قوت ها و ضعف ها و 8 عامل در بخش فرصت ها و تهدیدها مشخص گردید. علاوه بر شناسایی مهم ترین عوامل در هر یک از معیارهای قوت, ضعف, فرصت و تهدید, موقعیت استراتژیک بهره برداری از مراتع در شهرستان آق قلا از طریق آنالیز SWOT, موقعیت رقابتی شناسایی شد. نتایج حاصل از مطالعه "عدم دسترسی و پراکنش مناسب منابع آب" را به عنوان قوت, "اهمیت مرتع و بهره برداری از آن در معیشت و اقتصاد کشوری از دیدگاه بهره برداران" را به عنوان ضعف, "فرصت گسترش درآمد از تولیدات دامی (مانند پرواربندی, گسترش نقش کشاورزی بهره برداران در دامداری مرتع)" را به عنوان فرصت و " خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن در بهره برداری مراتع" را به عنوان تهدید نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی