مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,459

دانلود:

270

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر عوامل پستی و بلندی و خاک بر ساختار پوشش گیاهی در نیمرخ شمالی اشترانکوه (استان لرستان)

صفحات

 صفحه شروع 352 | صفحه پایان 360

کلیدواژه

تجزیه تطبیقی متعارفی (CCA)Q2

چکیده

 این تحقیق به بررسی عوامل پستی و بلندی و خاک موثر بر ساختار پوشش گیاهی در دامنه شمالی اشترانکوه می پردازد. حوزه چال کبود در این منطقه با داشتن بیشترین اختلاف ارتفاع و وجود شرایط پستی و بلندی و تنوع گونه های گیاهی برای انجام این تحقیق انتخاب شد. 19 طبقه ارتفاعی با اختلاف ارتفاع 100 متر تعیین و در هر طبقه ارتفاعی 4 ترانسکت 200 متری شامل 2 ترانسکت عمودی و 2 ترانسکت افقی مستقر و در امتداد هر ترانسکت 8 کوادرات برای نمونه برداری برداشت شد. با توجه به اینکه تاثیر عوامل زمین شناسی, توپوگرافی, اقلیم و موجودات زنده طی گذشت زمان در خصوصیات خاک پدیدار می شود, بنابراین یکی از عوامل مهم و موثر بر پراکنش پوشش گیاهی خصوصیات خاک است. در هر طبقه ارتفاعی در واحدهای همگن پروفیل خاک حفر و عوامل خاکی اندازه گیری شد. در هر طبقه ارتفاعی عامل شدت چرا نیز تعیین شد. پوشش گیاهی با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) طبقه بندی و 14 تیپ گیاهی در پروفیل ارتفاعی منطقه تفکیک شد. با استفاده از روش تطبیقی قوس گیری (DCA) گونه های گیاهی و سایت های نمونه برداری به ترتیب در 4 و 6 گروه مشابه رسته بندی شدند. به منظور بررسی تاثیر عوامل خاک و پستی و بلندی بر پوشش گیاهی از روش تجزیه تطبیقی متعارف (CCA) استفاده شد و میزان همبستگی هر یک از عوامل محیطی با حضور گونه های گیاهی به دست آمد. نتایج نشان داد عوامل خاکی بیشترین تاثیر را در پراکنش و استقرار گونه های گیاهی در منطقه مورد مطالعه دارند و عوامل ارتفاع, شیب و شدت چرا به ترتیب در درجه اهمیت بعدی قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوادی، سیداکبر، بهاروند، زمانی، و مختاری اصل، ابوالفضل. (1390). بررسی تاثیر عوامل پستی و بلندی و خاک بر ساختار پوشش گیاهی در نیمرخ شمالی اشترانکوه (استان لرستان). مرتع، 5(4 (پیاپی 20))، 352-360. SID. https://sid.ir/paper/136418/fa

  Vancouver: کپی

  جوادی سیداکبر، بهاروند زمانی، مختاری اصل ابوالفضل. بررسی تاثیر عوامل پستی و بلندی و خاک بر ساختار پوشش گیاهی در نیمرخ شمالی اشترانکوه (استان لرستان). مرتع[Internet]. 1390؛5(4 (پیاپی 20)):352-360. Available from: https://sid.ir/paper/136418/fa

  IEEE: کپی

  سیداکبر جوادی، زمانی بهاروند، و ابوالفضل مختاری اصل، “بررسی تاثیر عوامل پستی و بلندی و خاک بر ساختار پوشش گیاهی در نیمرخ شمالی اشترانکوه (استان لرستان)،” مرتع، vol. 5، no. 4 (پیاپی 20)، pp. 352–360، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/136418/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی