مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مرتع
سال:1388 | دوره:3 | شماره:3
صفحه شروع:465 | صفحه پایان:478

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات متقابل نور، درجه حرارت و شوری بر جوانه زنی بذر سیاه تاغ (.Haloxylon aphyllum L)

صفحات

 صفحه شروع 465 | صفحه پایان 478

کلیدواژه

سیاه تاغ (.Haloxylon aphyllum L)Q3

چکیده

 تاغ یک درختچه دائمی سازگار با مناطق خشک است که به طور وسیعی در عملیات احیا مناطق بیابانی و تثبیت شن مورد استفاده قرار می گیرد. جوانه زنی بذر یک مرحله بحرانی برای بقای گیاه می باشد. به منظور بررسی تاثیر عوامل نور, درجه حرارت و شوری بر جوانه زنی بذر سیاه تاغ, آزمایش جوانه زنی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایش اول شامل نور در 2 سطح (نور و تاریکی) و حرارت در 6 سطح (5, 10, 15, 20, 25 و 30 درجه سانتیگراد) و در آزمایش دوم فاکتور شوری در 8 سطح 0), 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 و 1.4 مول بر لیتر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که محیط تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی نداشت. درصد, سرعت جوانه زنی طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه به طور بسیار معنی داری تحت تاثیر درجه حرارت قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی, طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه با افزایش درجه حرارت از 5 به 25 درجه سانتیگراد افزایش ولی در دمای 30 درجه کاهش یافت. شوری (Nacl) تاثیر بسیار معنی داری بر درصد جوانه زنی داشت. با افزایش شوری سرعت جوانه زنی و طول گیاهچه کاهش یافت. بذر تاغ  در مرحله جوانه زنی به شوری و درجه حرارت بالای 25 درجه سانتیگراد حساس می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.