مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییر در ترکیب و تنوع گونه ای مراتع نیمه استپی زاگرس تحت تأثیر عملیات احیای بیولوژیک

صفحات

 صفحه شروع 330 | صفحه پایان 340

چکیده

 ارزیابی تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم های مرتعی پس از اجرای عملیات احیا برای تعیین اثرات مثبت یا منفی پروژه ضروری می باشد. این مطالعه به بررسی اثر عملیات مختلف احیای بیولوژیک بر ترکیب و تنوع گونه ای پوشش گیاهی در مراتع نیمه استپی زاگرس واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است. نمونه برداری از پوشش گیاهی در سه منطقه نهال کاری, کپه کاری و چرای شدید (شاهد) به طور تصادفی-سیستماتیک با استقرار 120 پلات یک مترمربعی انجام گردید. داده های پوشش گیاهی برای ارزیابی پاسخ ترکیب پوشش گیاهی, تنوع گونه ای (سیمپسون, شانن-واینر), غنای گونه ای (مارگالف و منهینیک) و گروه های گیاهی (طول عمر, فرم رویشی, فرم زیستی و تیره های گیاهی) به اجرای عملیات احیایی مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تنوع و غنای گونه ای و برخی گروه های گیاهی در مناطق مختلف اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد با هم دیگر دارند. منطقه تحت عملیات احیایی (نهال کاری و کپه کاری), از نظر کلیه شاخص های تنوع و غنای گونه ای و برخی گروه های گیاهی مانند گیاهان چندساله, همی کریپتوفیت ها, گندمی ها, پهن برگان علفی, تیره چتریان, گندمیان و گل سرخیان, بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و منطقه تحت چرای شدید کمترین مقدار را دارا بودند. آنالیز RDA نشان داد که ترکیب گونه ای منطقه تحت تأثیر عملیات احیایی بیولوژیک بوده است به طوری که گونه های مهم و ارزشمند مرتعی مانند Ferula assa-foetida, Prangos ferulacea و Dorema aucheri بیش ترین پاسخ را به عملیات احیای بیولوژیک در منطقه مورد مطالعه داشتند. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملیات احیای بیولوژیک انجام شده در منطقه, تأثیر مثبتی بر شاخص های پوشش گیاهی داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  میرزایی، م.، و غلامی، پ.، و جهانتاب، ا. (1397). تغییر در ترکیب و تنوع گونه ای مراتع نیمه استپی زاگرس تحت تأثیر عملیات احیای بیولوژیک. مرتع, 12(3 ), 330-340. https://sid.ir/paper/136353/fa

  Vancouver: کپی

  میرزایی محمدرضا، غلامی پرویز، جهانتاب اسفندیار. تغییر در ترکیب و تنوع گونه ای مراتع نیمه استپی زاگرس تحت تأثیر عملیات احیای بیولوژیک. مرتع. 1397 [cited 2023January30];12(3 ):330-340. Available from: https://sid.ir/paper/136353/fa

  IEEE: کپی

  میرزایی، م.، غلامی، پ.، جهانتاب، ا.، 1397. تغییر در ترکیب و تنوع گونه ای مراتع نیمه استپی زاگرس تحت تأثیر عملیات احیای بیولوژیک. مرتع, [online] 12(3 ), pp.330-340. Available: https://sid.ir/paper/136353/fa.