مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

455

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیرآتش سوزی گیاهان بالشتکی بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی، مطالعه موردی: حوزه واز، البرز مرکزی

صفحات

 صفحه شروع 474 | صفحه پایان 485

چکیده

 این تحقیق به منظور دست یابی به اثر آتش سوزی گیاه بالشتکی Onobrychis cornuta بر تراکم و غنای گونه ای بانک بذر خاک ذخیره شده توسط این گیاهان در مراتع واز استان مازندران انجام شد. برای این منظور سیزده پایه گیاه بالشتکی به تصادف انتخاب شد. نمونه های بانک بذر خاک قبل از آتش سوزی در دو عمق (5-0و10-5 سانتی متر) جمع آوری شد و سپس گیاهان بالشتکی سوزانده شدند. نمونه های خاک پس از آتش سوزی در همان دو عمق با فاصله یک هفته بعد جمع آوری شدند. نمونه جهت جوانه زنی بذرها تحت شرایط مناسب در گلخانه قرار گرفتند. بذرهای جوانه زده شناسایی شده و تراکم در متر مربع و غنای گونه ای محاسبه و بین نمونه های قبل و بعد از آتش مقایسه شدند. جهت مقایسه اثر آتش, عمق و اثر متقابل آن ها بر ویژگی های بانک بذر خاک از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه استفاده شد. علاوه بر این, جهت مقایسه ویژگی های بانک بذر خاک بین دو عمق و همچنین بین قبل و بعد از آتش سوزی از آزمون t تست زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که تراکم بانک بذر خاک پهن برگان و گندمیان قبل از آتش سوزی در عمق 10 – 0 سانتی متر به طور معنی داری (به ترتیب 025/0=p و 038/0=p) از تراکم بانک بذر خاک پهن برگان و گندمیان بعد از آتش سوزی در همین عمق بیشتر بود. همچنین غنای بانک بذر خاک پهن برگان و گندمیان قبل از آتش سوزی در عمق 10 – 0 سانتی متر به طور معنی داری (به ترتیب 004/0=p و 031/0=p) از غنای گونه ای بانک بذر پهن برگان و گندمیان بعد از آتش سوزی در همین عمق بیشتر بود. تراکم و غنای گونه ای در عمق 5-0 سانتی متر قبل از آتش سوزی به طور معنی داری (به ترتیب 013/0=p و 014/0=p) بیش تر از بعد از آتش سوزی در همین عمق بود. تفاوت معنی داری بین تراکم و غنای گونه ای بانک بذر خاک در عمق 10-5 سانتی متر قبل و بعد از آتش وجود نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیکنام، پریسا، عرفان زاده، رضا، و قلیچ نیا، حسن. (1396). تاثیرآتش سوزی گیاهان بالشتکی بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی, مطالعه موردی: حوزه واز, البرز مرکزی. مرتع، 11(4 )، 474-485. SID. https://sid.ir/paper/136325/fa

  Vancouver: کپی

  نیکنام پریسا، عرفان زاده رضا، قلیچ نیا حسن. تاثیرآتش سوزی گیاهان بالشتکی بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی, مطالعه موردی: حوزه واز, البرز مرکزی. مرتع[Internet]. 1396؛11(4 ):474-485. Available from: https://sid.ir/paper/136325/fa

  IEEE: کپی

  پریسا نیکنام، رضا عرفان زاده، و حسن قلیچ نیا، “تاثیرآتش سوزی گیاهان بالشتکی بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی, مطالعه موردی: حوزه واز, البرز مرکزی،” مرتع، vol. 11، no. 4 ، pp. 474–485، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/136325/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی