مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین تناسب مرتع برای چرای دام با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما)

صفحات

 صفحه شروع 180 | صفحه پایان 194

چکیده

 عوامل متعددی در تخریب مرتع نقش دارند که چرای دام یکی از مهمترین عوامل آن می باشد. حذف دام از مرتع به دلیل پیامدهای اجتماعی راهکار مناسبی نیست, بلکه استفاده از مرتع بر اساس توان واقعی که منجر به بهره برداری پایدار می گردد, بهترین راهکار موجود است. در این راستا, در این مقاله یک مدل چند معیاره ارزیابی تعیین توان عرصه برای چرای دام پیشنهاد شده است که شامل مراحل انتخاب هدف, انتخاب معیارها و زیر معیارها, استاندارد سازی, وزن دهی و ترکیب معیارها و زیر معیارها می شود. در این مدل معیارهای مختلف از جمله اقلیم, توپوگرافی, خاک, منابع, عوامل حفاظتی و دسترسی مد نظر قرار گرفته و توسط متخصصین مرتع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی گردید. مدل پیشنهاد شده در مراتع ییلاقی منطقه جهان نما استان گلستان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد مهمترین عامل تعیین کننده مناطق مناسب چرای دام, علوفه در دسترس, فاصله از منابع آب و دسترسی به منطقه است. نتایج ارزیابی مرتع مورد مطالعه نشان داد تیپ گیاهی Astragalus-Stipa-Onobrychisدارای بیشترین سطح قرار گرفته در کلاس تناسب زیاد و تیپ Artemisia-Bromus-Cousinia کمترین مساحت قرار گرفته در کلاس تناسب زیاد را دارا بود. بیشترین درصد مساحت مربوط به کلاس بدون تناسب نیز به تیپ Artemisia-Stipa-Festuca با 22/62 درصد تعلق داشت. ارزیابی صورت گرفته نشان داد 2053 هکتار از وسعت منطقه مورد مطالعه دارای توان بالا برای چرای دام است و همچنین 4741 هکتار نیز بدون تناسب بود. به طور کلی مدل ارائه شده در این مطالعه با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات حفاظتی, بهترین مناطق چرای دام را تعیین نمود که می تواند در برنامه ریزی بهره برداری پایدار مرتع مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سیروسی، ح.، و حشمتی، غ.، و سلمان ماهینی، ع. (1397). تعیین تناسب مرتع برای چرای دام با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما). مرتع, 12(2 ), 180-194. https://sid.ir/paper/136195/fa

  Vancouver: کپی

  سیروسی حمید، حشمتی غلامعلی، سلمان ماهینی عبدالرسول. تعیین تناسب مرتع برای چرای دام با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما). مرتع. 1397 [cited 2023January29];12(2 ):180-194. Available from: https://sid.ir/paper/136195/fa

  IEEE: کپی

  سیروسی، ح.، حشمتی، غ.، سلمان ماهینی، ع.، 1397. تعیین تناسب مرتع برای چرای دام با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما). مرتع, [online] 12(2 ), pp.180-194. Available: https://sid.ir/paper/136195/fa.