مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزش عالی ایران | سال:1389 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 9) | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:101

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

465

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی انگیزش و نگرش دو نمونه از دانشجویان ایرانی نسبت به فراگیری زبان انگلیسی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 101

چکیده

 این تحقیق هدفی دوگانه داشت: نخست آنکه با به کارگیری ابزارهای هنجاریابی شده در مورد نگرش, انگیزش و علاقه دانشجویان ایرانی به زبان انگلیسی, مورد بررسی قرار گیرد. دوم آنکه نوع جهت گیری غالب و ارتباط آن با برخی از متغیرهای روانی - اجتماعی تحلیل شود. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه, تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 87-1386 در دانشگاه های تبریز و کردستان بودند. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای, از هرکدام از دانشگاه های مذکور 200 دانشجو انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از یک پرسشنامه ترکیبی با عنوان مقیاس نگرش به زبان انگلیسی که شامل سازه های اصلی تحقیق است, استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشتر دانشجویان از انگیزش بالایی نسبت به یادگیری زبان انگلیسی برخوردارند. در مورد میزان علاقه به یادگیری زبان انگلیسی نیز وضع مشابهی بین دانشجویان وجود داشت. همچنین یافته ها نشان داد تجارب یادگیری و آموزشی دانشجویان خارج از نظام رسمی آموزش و پرورش با میزان انگیزش و نگرش آنان رابطه مثبتی دارد. بین میزان علاقه و سواد انگلیسی والدین با میزان علاقه و معلومات انگلیسی فرزندان همبستگی مثبت وجود داشت. بیشتر دانشجویان تجارب یادگیری زبان خارجه را به غیر از مدرسه و دانشگاه نداشته اند و همه تلاش های یادگیری آنان محدود به محیط رسمی آموزشی بوده است. در نهایت, نتایج نشان داد هر دو نوع جهت گیری های ابزاری و انضمامی به ترتیب بر نگرش های دانشجویان انتخابی غالب هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID