مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزش عالی ایران | سال:1389 | دوره:2 | شماره:4 | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:81

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

118

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عارضه یابی و مسیریابی بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی با رویکرد «تحلیل شکست و آثار آن»

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 81

چکیده

 رقابت گسترده سازمان ها به ویژه در حوزه تولید خدمات باکیفیت, فرصت ارتکاب هر خطایی را از سازمان ها سلب نموده است. کتابخانه ها نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای خدماتی و روح مراکز آموزشی, برای دستیابی به ماموریت خود از این قاعده مستثنی نیستند. در این تحقیق متدولوژی نوینی جهت به کارگیری تکنیک «تحلیل شکست و آثار آن» در راستای کاهش ریسک خطاهای کیفی کتابخانه ها ارایه و نتایج آن به منظور توسعه راهکار بهبود کیفی به کار گرفته شده اند. بدین منظور, موارد خطا در عناصر کیفی کتابخانه ها شناسایی و با استفاده از معیار اولویت ریسک که از حاصل ضرب سه معیار «احتمال وقوع», «شدت خطا» و «قابلیت پیشگیری قبل از وقوع» حاصل می شود, مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت بر اساس رتبه و وضعیت خطاها (شکست ها) در حوزه های مختلف, تعیین کننده ترین خطاها تعریف می شود و مسیر تعالی کیفیت خدمات کتابخانه بر این مبنا تبیین می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID