مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات موتور | سال:1389 | دوره:5 | شماره:19 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی افت انتقال صوت مجموعه مکش هوای موتور با استفاده از مواد متخلخل عایق صوتی به روش تحلیل انرژی آماری

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 37

چکیده

 یکی از مسایل موجود در مجموعه مکش هوای موتور ایجاد صدا در مجرای مجموعه مکش می باشد. تحلیل انرژی آماری مناسب ترین روش برای تحلیل رفتار ارتعاشاتی - صوتی سازه ها در محدوده بسامد بالا است. به کمک این روش می توان سطح فشار صوت و پاسخ های ارتعاشی را پیش بینی کرد.در این مقاله, ابتدا مدل کامل مجموعه مکش هوای موتور یک خودرو با استفاده از روش تحلیل انرژی آماری مدل سازی می گردد. در این مدل با ایجاد زیرمجموعه های مناسب و اعمال تحریک های مربوطه, افت انتقال صوت مجموعه مکش هوای موتور در محدوده بسامد بالا محاسبه می شود. جهت بررسی صحت مدل سازی, یک مدل ساده از مجرای هوا با استفاده از روش تحلیل انرژی آماری در نرم افزار AutoSEA تحلیل گردیده و نتایج حاصل با نتایج حل تحلیلی مقایسه می شوند. در ادامه, نتایج بدست آمده از مجموعه مکش هوای موتور با داده های تجربی مقایسه شده و در محدوده بسامد بالا صحه گذاری می گردند. سپس, به بررسی اثرات استفاده از مواد متخلخل بر روی افت انتقال صوت مجموعه پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که استفاده از این مواد اثرهای مطلوبی در افزایش افت انتقال صوت موتور خواهند گذاشت. در نهایت, به مطالعه و بررسی اثرهای ضخامت و جنس این نوع مواد در افزایش افت انتقال صوت پرداخته می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID