مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی) | سال:1391 | دوره:5 | شماره:4 | صفحه شروع:173 | صفحه پایان:189

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

116

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه ای در تاریخ های مختلف کاشت

نویسنده

نخ زری مقدم علی

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 189

چکیده

 به منظور مطالعه اثر الگوی کاشت جو و خردل علوفه ای بر کمیت و کیفیت علوفه در تاریخ های کاشت مختلف, آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (24 آبان, 15 و 29 آذر ماه 1385) و چهار الگوی کاشت (کشت خالص جو, کشت مخلوط جایگزین 33.3 درصد خردل بجای جو, کشت مخلوط جایگزین 66.7 درصد خردل بجای جو و کشت خالص خردل) بودند. تاخیر در تاریخ کاشت وزن خشک علوفه, ارتفاع گیاه و عملکرد پروتئین را کاهش اما درصد پروتئین را افزایش داد. درصد ماده خشک قابل هضم, درصد فیبر غیرقابل حل در شوینده های اسیدی, درصد کربوهیدرات های محلول در آب و درصد خاکستر تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. تیمار کشت خالص خردل دارای بیشترین وزن خشک علوفه, درصد فیبر غیرقابل حل در شوینده های اسیدی, عملکرد پروتئین و ارتفاع گیاه بود. بیشترین درصد ماده خشک قابل هضم, درصد پروتئین و درصد خاکستر متعلق به تیمار کشت خالص جو بود. نسبت برابری زمین در تیمار کشت مخلوط جایگزین 33.3 درصد خردل بجای جو برابر 0.95 و در تیمار کشت مخلوط جایگزین 66.6 درصد خردل بجای جو برابر یک بود. بالا بودن عملکرد خردل نسبت به جو باعث افزایش عملکرد تیمارهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص جو شد اما عملکرد تیمارهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص خردل کمتر بود. در مجموع, بالا بودن عملکرد علوفه و همچنین عملکرد پروتئین در تیمار کشت خالص خردل حاکی از برتری این تیمار بر سایر تیمارهای الگوهای کاشت با وجود پایین بودن درصد پروتئین و درصد ماده خشک قابل هضم (معیارهای مهم تعیین کیفیت علوفه) می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID