مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران | سال:1388 | دوره:3 | شماره:8 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:62

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

132

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 62

چکیده

 هدف از این پژوهش, ارزیابی خطر زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز هراز با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است. ابتدا نقاط لغزشی با استفاده از عکس های هوایی و بازدیدهای میدانی مشخص و در پی آن نقشه پراکنش زمین لغزش منطقه تهیه شد. هر یک از عامل های موثر بر وقوع زمین لغزش از قبیل (شیب, جهت شیب, ارتفاع از سطح دریا, سنگ شناسی, کاربری اراضی, فاصله از گسل, فاصله از جاده و فاصله از آبراهه) به عنوان یک لایه اطلاعاتی در محیط GIS رقومی و به منظور انجام تحلیل های مبتنی بر تئوری مجموعه های فازی استفاده گردید. تحلیل های فازی با استفاده از نرم افزار Matlab 7.1 و پس از تعیین توابع عضویت برای هر یک از عامل های تاثیر گذار در وقوع زمین لغزش صورت پذیرفت. سپس خروجی این نرم افزار که درجه خطر محاسبه شده برای هر پیکسل در نقشه محدوده مورد مطالعه می باشد, به محیط نرم افزار ILWIS منتقل و نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش تهیه گردید. نتایج نشان داد که 29.42 درصد از منطقه مورد مطالعه دارای حساسیت خیلی زیاد, 32.19 درصد حساسیت زیاد, 30.36 درصد متوسط و 8.04 درصد حساسیت کمی به لغزش دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID