video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,069

دانلود:

781

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی آزمون من کندال در شناسایی روند سری های دارای خودهمبستگی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 21

چکیده

 در صورتی که داده های اقلیمی و هیدرولوژیکی فاقد روند و دارای خود همبستگی باشند ممکن است بررسی روند با روش کندال با خطا همراه باشد. بدین منظور در این تحقیق اقدام به بررسی کارایی روش های مختلف حذف تأثیر خود همبستگی در بررسی روند پارامترهای بارش و رواناب با استفاده روش کندال در برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان گلستان گردید. روش های مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون های من-کندال معمولی, MK-PW, TFPW, MK-VC, MK-BB, SEAS و HERISH بود. نتایج نشان داد مقادیر بارش در ایستگاه نوده خرمالو و مقادیر دبی در ایستگاه های قزاقلی و قلی تپه به ترتیب دارای روند صعودی و نزولی معنی داری بودند. در تمام ایستگاه ها کمترین مقدار احتمال معنی داری مربوط به روش من-کندال فصلی بدون اصلاح خود همبستگی بود. در ایستگاه هایی که همبستگی مرتبه اول معنی دار بود روش MK-PW دارای بیشترین مقدار احتمال معنی داری بود. روش TFPW به دلیل محاسبه خود همبستگی بعد از حذف روند رفتار متفاوتی از خود نشان داده است. در این بین روش های MK-VC, MK-BB, HERISHعملکرد بهتری داشته و توانسته بودند احتمال خطای نوع اول را کاهش دهد. برای بررسی بیشتر روند و برقراری ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی با استفاده از روش MASH داده های بارش و دبی ایستگاه نوده خرمالو در ماه های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در برخی ماه ها دبی دارای روند کاهشی بوده در حالی که بارندگی روند افزایشی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باقرپور، مهسا، سیدیان، سیدمرتضی، فتح آبادی، ابوالحسن، و محمدی، امین. (1396). بررسی کارایی آزمون من کندال در شناسایی روند سری های دارای خودهمبستگی. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 11(36 )، 11-21. SID. https://sid.ir/paper/134722/fa

  Vancouver: کپی

  باقرپور مهسا، سیدیان سیدمرتضی، فتح آبادی ابوالحسن، محمدی امین. بررسی کارایی آزمون من کندال در شناسایی روند سری های دارای خودهمبستگی. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران[Internet]. 1396؛11(36 ):11-21. Available from: https://sid.ir/paper/134722/fa

  IEEE: کپی

  مهسا باقرپور، سیدمرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی، و امین محمدی، “بررسی کارایی آزمون من کندال در شناسایی روند سری های دارای خودهمبستگی،” مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، vol. 11، no. 36 ، pp. 11–21، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/134722/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی