مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی (عنوان عربی: مقارنة لمصادیق من تدبیر إعفاء العقوبة علی معتقد فیض کاشانی بمطابقة قانون العقوبات الإسلامیة فی مجالین: ثبوتی و إثباتی)

نویسنده

صفری محسن | زهروی رضا

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 66

چکیده

 چکیده فارسی:در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده, با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه, اساسا روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.   چکیده عربی:فی مجال التدبیر الجنائی الجدید, قد طرح إعفاء الجریمة و العقوبة علی صورة محتومة. و بالنظر إلی التضخم السکانی العقوبی, قد اصبح هذا التدبیر ذا اهمیة و یعرض ابعادها المختلفة للدراسات الدقیقة و البحوث المقارنة. بناء علی هذا قد سعی المحققان فی المقالة ان یقارنا بعض مصادیق إعفاء العقوبة علی معتقد فیض کاشانی بمطابقة قانون العقوبات الإسلامیة و یرسما زاویا منها فی مجالین: ثبوتی و إثباتی و فی النهایة خلال الإشارة إلی الرأی المخالف لادعاء هذا الفقیه, انتقدا اسلوب هذه الادعاءات.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.