مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

929

دانلود:

305

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر پارامترهای موثر بر جفت شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 94

چکیده

 روش قطبش القائی, روش ژئوفیزیکی اصلی در اکتشاف کانسارهای پورفیری است. روش قطبش القائی طیفی به عنوان شاخه ای از روش قطبش القائی, به دلیل ارائه اطلاعات بیش تر در ارتباط با بی هنجاری زیرسطحی, در دهه های اخیر به-خصوص در اکتشاف کانسار های پورفیری, هیدروژئوفیزیک, اکتشافات باستان شناسی, بیوژئوفیزیک و مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است.در این روش, برداشت های صحرایی بر روی یک گستره بسامدی (معمولا 1 میلی هرتز تا 10 کیلوهرتز) انجام می شود که به دلیل اعمال جریان تحریک بسامدی به داخل زمین, اثرات القایی بر روی طیف های پاسخ اهمی و قطبش زمین مشاهده می شوند (اثر جفت شدگی الکترومغناطیس). به دلیل بزرگی اثرات القایی و ایجاد خطا بر روی پاسخ الکتریک زمین, محاسبه پاسخ رهبندی (امپدانس) متقابل زمین و جدایش پاسخ الکتریک و الکترومغناطیس زمین ضروری است. مطالعات صورت گرفته به سه طریق: جدایش پاسخ قطبش القایی از داده های صحرایی, بررسی هم زمان هر دو اثر جفت شدگی الکترومغناطیس و قطبش القایی در امپدانس متقابل زمین به عنوان پاسخ کلی زمین و وارون سازی امپدانس متقابل و درنهایت کاهش اثرات القایی بر داده ها با به کار بردن چینش مناسب کابل های جریان الکتریکی در حین برداشت صحرایی انجام شده.اثر هندسه آرایه الکترودی و رسانایی الکتریکی DC زمین بر نتایج برداشت صحرایی قطبش القایی طیفی به خوبی شناخته شده است. به هر حال به دلیل این که معادله رهبندی متقابل ارائه شده توسط سوند که پایه مطالعات یادشده می باشد, برای زمین با رسانایی حقیقی بدون قطبش القایی حل شده است, اثر دیگر پارامترهای موثر بر قطبش القایی زمین کم تر بررسی شده است. در این پژوهش, دیگر پارامترهای نیم فضا مانند بارپذیری, ثابت زمانی و ثابت بسامدی (با در نظر گرفتن مدل کول-کول به عنوان مدل قطبش القایی زمین) در نظر گرفته شده و تاثیر تغییرات آنها بر رهبندی متقابل زمین با ارائه مثال های نظری و یک مثال واقعی با استفاده از نمودار نایکوئیست بررسی می شود.نتایج نشان می دهد که اثر جفت شدگی الکترومغناطیس در بسامدهای کم تر از 10 هرتز هم مشاهده می شود. وقتی اختلاف دو ثابت زمانی پراکنش جفت شدگی الکترومغناطیس و ثابت زمانی قطبش القایی کوچک شود, وقتی مقدار ثابت بسامدی c کوچک است و وقتی بارپذیری نیم فضا کوچک باشد, تفکیک این دو پراکنش پیچیده می گردد. از نظر کاربردی این نتایج نشان می دهد که تخمین پاسخ قطبش القایی زمین وقتی کانه های پرفیری با ابعاد ریز وجود دارد, وقتی توزیع دانه-بندی کانه در اندیس معدنی وسیع باشد و یا در حالتی که عیار کانه در اندیس معدنی کم است, تفکیک این دو اثر پیچیده تر و با خطای بیشتر همراه است. همچنین تخمین خصوصیات قطبش القایی زمین در برداشت های زیست محیطی به دلیل کوچک بودن بارپذیری زمین با خطا همراه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملکپوردهکردی، کاظم، و قربانی، احمد. (1395). اثر پارامترهای موثر بر جفت شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی. مجله ژئوفیزیک ایران، 10(3)، 77-94. SID. https://sid.ir/paper/133705/fa

  Vancouver: کپی

  ملکپوردهکردی کاظم، قربانی احمد. اثر پارامترهای موثر بر جفت شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی. مجله ژئوفیزیک ایران[Internet]. 1395؛10(3):77-94. Available from: https://sid.ir/paper/133705/fa

  IEEE: کپی

  کاظم ملکپوردهکردی، و احمد قربانی، “اثر پارامترهای موثر بر جفت شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی،” مجله ژئوفیزیک ایران، vol. 10، no. 3، pp. 77–94، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/133705/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی