مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه نوین دینی | سال:1392 | دوره:9 | شماره:32 | صفحه شروع:77 | صفحه پایان:92

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: تاملی در فلسفه سریان سنت آزمایش از دیدگاه قرآن (عنوان عربی: نظرات فی فلسفة سریان سنة الابتلاء من وجهة نظر القرآن)

نویسنده

سلیمانی جواد

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 92

کلیدواژه

عوامل محرک تاریخ (کلیدواژه عربی: السنن الإلهیةQ2
عوامل حرکة التاریخ)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:سنت های الهی حاکم بر جامعه و تاریخ از عوامل محرک تاریخ به شمار می آیند که بسیاری از عوامل رو بنایی سیر تاریخ تحت حاکمیت آنان قرار دارند؛ یکی از عام ترین این سنت ها «آزمایش» است که آیات فراوانی از قرآن مجید بدان اختصاص یافته است. در این مقاله اهداف خرد و کلان سریان سنت ابتلا در تاریخ از منظر قرآن مجید بررسی شده است. در یک تحلیل عقلی, سنت آزمایش در قرآن دو هدف کلان «تمحیص و نمایاندن چهره مومنان واقعی» را تعقیب می کند و سایر اهداف, جزئی و زیر مجموعه این دو هدف محسوب می شوند؛ بدین سان تربیت بهترین انسان صالح, ساختن انسان مسوول و تاریخ ساز, رجوع به سوی خدا, قدرشناسی و بسترسازی هدایت, زیرمجموعه هدف کلان تمحیص قرار می گیرند و اشکار کردن مجاهدان, صابران و خائفان, تحت عنوان نمایاندن چهره مومنان واقعی مطرح می گردند.   چکیده عربی:تعتبر السنن الإلهیة السائدة فی المجتمع و التاریخ من عوامل حرکة التاریخ, و تخضع لها الکثیر من العوامل الظاهریة لحرکة التاریخ. و من أکثر هذه السنن شمولا هی سنة الابتلاء التی تختص بذکرها الکثیر من آیات القرآن الکریم. فی هذه المقالة تبحث الأهداف الجزئیة والکلیة لسریان سنة الابتلاء فی التاریخ من رؤیة قرآنیة. فی سیاق التحلیل العقلی, یتضح أن سنة الابتلاء فی القرآن ترمی إلی هدفین أساسیین هما: التمحیص و استجلاء وجه المؤمنین الحقیقیین, و أما سائر الأهداف فهی جزئیة و تدخل ضمن اطار هذین الهدفین. و علی هذا المنوال فان تربیة أفضل الصالحین و بناء الانسان المسؤول الذی یصنع التاریخ, والرجوع إلی الله, و معرفة قدر الهدایة والتمهید لها, تدخل ضمن اطار الأهداف العامة للتمحیص. و معرفة المجاهدین والصابرین, والخائفین تطرح ضمن اطار الکشف عن وجه المؤمنین الحقیقیین.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID