مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه نوین دینی
سال:1395 | دوره:12 | شماره:45
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:128

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: تحلیل و نقد برداشت دکارت از خدا (عنوان عربی: تحلیل ونقد وفهم دیکارت عن الله)

نویسنده

حسن زاده صالح

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 128

کلیدواژه

حرکت (کلیدواژه عربی: دیکارتQ1
الحرکة)Q1

چکیده

 چکیده فارسی:تصویر دکارت از «خدا», جوهری نامتناهی, سرمد, تغییرناپذیر, قائم به ذات, عالم مطلق, قادر مطلق و آفریننده هر موجود دیگری است. تقریر وی از برهان وجودی برای اثبات خدا, چندان تازگی ندارد و جذابیت آن بیشتر از این جهت است که او دیدگاه مکانیستی و هندسی خویش از جهان را با توسل به اثبات وجود خدا توجیه می کند و ازاین رو خدا در فلسفه دکارت, شأن وجودی ندارد؛ بلکه شأن او معرفتی است که درنتیجه با خدای واقعی, فاصله عمیقی پیدا می کند. به باور دکارت, خدا عالَم را مانند دستگاه عظیمی از اجسام متحرک آفریده و آن را به حال خویش رها ساخته است تا به حرکتش ادامه دهد که این با انتقاد مخالفان مواجه شده است. پرسش درباره خدای موردنظر دکارت این است که آیا واقعا او خدای وجودی و حقیقی است و دکارت به آن اعتقاد دینی دارد یا اینکه این خدا بیشتر برای تضمین معرفت یقینی و تبیین جهان موردنظر دکارت با روش مکانیکی و هندسی طراحی شده است؟ این مقاله درپی تحلیل و بررسی این پرسش و نقد دیدگاه دکارت از سوی برخی از متفکران غربی و فیلسوفان مسلمان است. چکیده عربی:تصور دیکارت عن الله انه جوهر غیر متناهٍ, وسرمدی, ولا یتغیّر, وقائم بذاته, وعالم مطلق, وقادر مطلق, وهو خالق کل الموجودات الاخری. تقریره للبرهان الوجودی لاثبات وجود الله لیس بجدید واکثر ما تُعزی جذّابیّته إلی انه یبرر رؤیته الآلیة والهندسیة عن العالم باللجوء إلی اثبات وجود الله. ومن هنا فان الله فی فلسفة دیکارت لیس له شأن وجودی, وانّما شأنه معرفی ویؤدی بالنتیجة إلی ایجاد فاصل عمیق مع الاله الواقعی. حسب اعتقاد دیکارت, ان الله صنع العالم مثل جهاز عظیم من الاجسام المتحرکة ثم ترکه لحاله لیواصل حرکته. وهذا ما أثار انتقادات معارضیة. السؤال الذی یُثار حول الاله الذی یقول به دیکارت: هل هو حقاً إله وجودی وحقیقی ویؤمن به دیکارت دینیاً؟ أم ان هذا الاله اکثر ما هو مصمم بطریقة میکانیکیة وهندسیة من أجل ضمان معرفة یقینیة وتبیین للعالم الذی یراه دیکارت؟ یرمی هذا البحث إلی تحلیل هذا السؤال ونقد نظرة دیکارت من قبل بعض المفکرین الغربیین والفلاسفة المسلمین.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی