مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه نوین دینی
سال:1388 | دوره:5 | شماره:18
صفحه شروع:27 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

228

دانلود:

156

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ساختاری تجربه دینی و شهود عرفانی

نویسنده

محمدی حسین

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 51

چکیده

 پژوهش حاضر به مقایسه تجربه دینی و شهود عرفانی می پردازد. تحلیل مفهومی تجربه دینی و نیز شهود عرفانی, مقدمه ای برای تحلیل ماهوی این دو امر است. «تجربه» به لحاظ کاربرد, تحول و به لحاظ حقیقت دو مراتب است که ژرف ترین مرتبه آن تجربه دینی است. مکاشفه, شهود و رویت نزد عرفا مفاهیم گوناگونی هستند. «مشاهده» سقوط حجاب و تجلی حق در قلب است که پس از مجاهدات و رفع رسوم و تعینات حاصل می شود. تحلیل دیدگاه های مختلف درباره ماهیت تجربه دینی و هویت شهود عرفانی نشان می دهد هر دو, امر باطنی هستند و اشتمال بر استهلاک, وحدت, هشیاری, غفلت زدایی و حضور, مولفه های مشترک آن دو است؛ یکی از اختلاف های مهم آن دو, شرایط حصول هر یک است. عرفای مسلمان در توصیف مشاهده عرفانی کموبیش یکسان سخن گفته اند؛ اما دانشمندان غربی در توصیف تجربه عرفانی اتفاق نظر ندارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.