مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

393

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت روان و جنسیت (عنوان عربی: العلاقة بین التوجه الدینی والصحة النفسیة والجنس (الذکورة والأنوثة))

صفحات

 صفحه شروع 126 | صفحه پایان 141

کلیدواژه

جنسیت (کلیدواژه عربی: التوجه الدینیQ2
الجنس)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روانی با جهت گیری مذهبی و بررسی تفاوت سلامت روان و جهت گیری مذهبی در میان دختران و پسران بود. جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال تحصیلی 89-1388 بودند و نمونه پژوهش تعداد 720 نفر دختر و پسر به سهم برابر که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. افراد نمونه, پرسش نامه های سلامت عمومی (GHQ) گلدنبرگ (1972) و جهت گیری مذهبی بهرامی احسان را تکمیل کردند.نتایج نشان داد بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان افراد رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. هر چند جنسیت در شدت رابطه مذکور اثر نداشت. به عبارتی دیگر, شدت رابطه سلامت روان و جهت گیری مذهبی دختران و پسران تفاوت معناداری ندارد. همچنین نتایج حاکی است میزان سلامت روان دختران و پسران متفاوت است و این تفاوت به نفع پسران است. در واقع, پسران در مقایسه با دختران از سلامت بهتری برخوردار بودند. اما از نظر میزان جهت گیری مذهبی بین دو جنس تفاوتی وجود نداشت .   چکیده عربی:إن الهدف من هذا البحث هو دراسة العلاقة بین الصحة النفسیة و بین التوجه الدینی و دراسة التباین بین الصحة والنفسیة والتوجه الدینی لدی البنات والبنین. و ضمت العینة الاحصائیة عددا من طلبة الجامعة الاسلامیة الحرة فی کرمانشاه من البنات والبنین للعام الدراسی 2009-2010, و اختیر أفراد العینة و عددهم 720 شخصا من الفتیات والبنین بشکل متساو بطریقة العینة العنقودیة متعددة المراحل. و ملأ أفراد العینة استمارات الصحة العامة (GHQ) ل غلدنبرغ (1972) والتوجه الدینی ل بهرامی احسان.و أظهرت النتائج أن ثمة علاقة مباشرة و ذات مغزی بین التوجه الدینی والصحة النفسیة للاشخاص. رغم ان نوع الجنس لم یکن له اثر فی هذه العلاقة. بعبارة اخری, فان شدة العلاقة بین الصحة النفسیة والتوجه الدینی لدی البنات والبنین لا تختلف بشکل ذات مغزی. کما ان النتائج اظهرت بان نسبة الصحة النفسیة للفتیات والبنین مختلفة عن بعضها البعض و ان هذا التباین هو لحساب البنین. و فی الحقیقة فان البنین و مقارنة بالفتیات کانوا یتمتعون بصحة افضل. لکنه لم یکن هناک فارق فی نسبة التوجه الدینی بین الجنسین.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.