مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سیاست علم و فناوری
سال:1389 | دوره:3 | شماره:2
صفحه شروع:65 | صفحه پایان:79

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

652

دانلود:

168

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم های مدیریت دانش

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 79

چکیده

 امروزه, موفقیت در بازار کار, با دانشی که سازمان می تواند تولید کند, سرعت این دانش و میزان انباشت دانش تولید شده, ارتباط مستقیم دارد. همچنین, سازمان هایی که فرهنگ یادگیری قوی را توسعه داده اند در خلق, اکتساب و انتقال دانش, همچنین در تعدیل رفتار برای انعکاس دانش جدید کارآ هستند. از طرفی اخلاق, بحثی مهم و جدی است که تا این مساله حل نشود شکوفایی علمی, پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی رخ نخواهد داد و جامعه از آرامش خاطر و شادی برخوردار نخواهد شد. اگر دامنه این مباحث, به حوزه های دیگری نیز کشیده شود, میتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و آن پدیده ها نیز سخن گفت. مدیریت دانش از جمله این پدیده ها است. پس موضوع سخن ارتباط اخلاق و مدیریت دانش از منظر فلسفی است. مقاله حاضر همبستگی اصول اخلاقی و وظایف فرایند مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است زیرا منابع موضوع, از داشتن نگاه سیستماتیک و در نظر گرفتن اخلاق در همه ابعاد اصلی مدیریت دانش رنج می برد. برای سنجش این موضوع, مدل مفهومی بر اساس ادبیات موضوع طراحی شده و ابزار پرسش نامه محقق ساز استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین متغیر های مدل از رگرسیون استفاده شده است که در این راستا از مدل معادلات ساختاری و به طور مشخص, از مدل های ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. لازم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیه ها از ضرایب استاندارد استفاده و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطا 5 درصد می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین پارامترها (مولفه ها و شاخص های) اخلاقی و ابعاد کارکردی (وظایف) فرایند مدیریت دانش معنی دار است. بین مولفه هایی مانند اعتماد فردی و گروهی, صداقت, رعایت مالکیت, کمک و همدلی, تعهد, مسوولیت پذیری, محرمانگی, وجدان و دقت در صحت از یک طرف و ابعاد کارکردی الگوی عمومی مدیریت دانش که شامل خلق, سازمان دهی, انتشار و بکارگیری دانش است, همبستگی وجود دارد. دلیل انتخاب الگوی عمومی مدیریت دانش از بین الگوهای متعدد مدیریت دانش سادگی و کامل بودن زوایای آن می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.