مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه انسانی پلیس | سال:1389 | دوره:7 | شماره:31 | صفحه شروع:149 | صفحه پایان:190

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

985

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مداخله ها و پیش ران های راهبرد مدیریت عملکردمسیر شغلی بنیان

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 190

چکیده

 مدیریت مسیر شغلی, جایگاه ویژه ای در شیوه کار و چارچوب کلی مدیریت عملکرد دارد. مدیریت مسیر شغلی منبع عظیمی است که کارکنان آرمان های مسیر شغلی خویش را عملی می کنند و مهارت, علایق و ارزش های خویش را با سازمان همسو می کنند. مدیریت مسیر شغلی, ابزار ضروری سازمان است؛ زیرا به کارکنان در کسب اهداف سازمانی کمک می کند هدف اصلی راهبرد مدیریت عملکرد مسیر شغلی بنیان, مدیریت مقاصد دوگانه توسعه مسیر شغلی است. مقصد اول, اثرگذاری توسعه مسیر شغلی بر تامین نیازهای انگیزشی بالاتر کارکنان, مانند عزت نفس و خود شکوفایی است. مقصد دوم, از این ترکیب انگیزشی, برای افزایش عملکرد کارکنان و اثربخشی سازمانی و تداوم رشد به شکل طبیعی استفاده می شود. با توجه به این هدف و محک زنی شیوه کار توسعه مسیر شغلی, دو مداخله در این مقاله مطرح می گردد تا راهبرد مدیریت عملکرد مسیر شغلی بنیان در سازمان ها با کمک آن ها عملی شود. مداخله اول به مفهوم سازی, توسعه, اجراء و ارزیابی برنامه توسعه مسیر شغلی توجه دارد. مداخله دوم به عامل بزرگ تر یعنی استفاده از توسعه مسیر شغلی برای نهادینه سازی مدیریت عملکرد می پردازد. هر کدام از مداخلات از 10 پیش ران تشکیل شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID