مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,611

دانلود:

545

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی :نقش میانجی رضایت شغلی

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 104

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی است. به منظور رسیدن به هدف تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسش نامه های تحقیق را تکمیل نمودند. داده های حاصله با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج الگوی نهایی بازنگری شده نشان داد که 39 درصد از وردایی متغیر رضایت شغلی توسط متغیرهای اهمیت کار و یکنواختی کار تبیین می شود. علاوه بر آن 90 درصد از وردایی رفتار شهروندی سازمانی به وسیله اثر مستقیم متغیرهای خودکارآمدی شغلی, حالات روحی مثبت و رضایت شغلی و اثر غیرمستقیم متغیرهای اهمیت کار و یکنواختی کار با میانجی گری رضایت شغلی تبیین می شود. لذا پیشنهاد می شود پژوهش حاضر در سازمان پلیس و به خصوص دانشگاه علوم انتظامی انجام و در صورت تکرار نتایج به منظور ارتقای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس از متغیرهای اهمیت کار, یکنواختی کار, خودکارآمدی شغلی, حالات روحی مثبت و رضایت شغلی استفاده شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  صنوبری، م.، و رضایی، ع. (1389). رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی :نقش میانجی رضایت شغلی. توسعه انسانی پلیس, 7(32), 85-104. https://sid.ir/paper/132811/fa

  Vancouver: کپی

  صنوبری محمد، رضایی علی محمد. رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی :نقش میانجی رضایت شغلی. توسعه انسانی پلیس. 1389 [cited 2023January30];7(32):85-104. Available from: https://sid.ir/paper/132811/fa

  IEEE: کپی

  صنوبری، م.، رضایی، ع.، 1389. رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی :نقش میانجی رضایت شغلی. توسعه انسانی پلیس, [online] 7(32), pp.85-104. Available: https://sid.ir/paper/132811/fa.