مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,405

دانلود:

292

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر دما، رطوبت و خشکی بر مراحل رشدی (Locusta migratoria (Orth.: Acrididae در شرایط آزمایشگاهی و مزارع نیشکر خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 84

چکیده

 افزایش جمعیت ملخ Locusta migratoriaL 1758 گونه مهم مزارع نیشکر خوزستان در سال های اخیر در کنار طرح های گسترده توسعه نیشکر نگرانی های را افزایش داده است. شناخت اثر عوامل محیطی موثر در طغیان این گونه, توانایی پیش طغیان ها را افزایش داده و کنترل مطلوب تر آن را میسر می سازد. در این تحقیق, اثر دما, رطوبت و خشکی خاک که مهمترین عوامل محیطی غیر زنده موثر بر تغییرات جمعیت این گونه می باشد, طی سال های 1377-1376 بررسی گردید. برای مطالعه رابطه بین دما و نرخ رشد تخم و دروه پورگیmigratoria  در دامنه دمایی (C 40-15) از هشت مدل رشدی استفاده شد و بهترین مدلی که این رابطه را به خوبی توصیف نمود, مدل Stinner (1974) با ضریب همیشگی 99% و %93 به ترتیب برای مراحل رشدی تخم و پوره های بود. اثر دما بر بقا و دوره رشد و نمو تخم در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که در دمای C 36.9 بهترین شرایط  برای رشد و نمو و تریخ تخم ها فراهم می باشد که معمولا ماه های تیر و مرداد دارای چنین شرایط دمایی در مزرعه می باشند بررسی ها نشان داد که کوتاه ترین دوره رشد و نمو و بیشترین در صد بقای تخم در خاک در شرایط رطوبتی 15% اتفاق می افتد که در ماه های تیر و مرداد چنین شرایط رطوبتی در مزارع نیشکر وجود دارد. همچنین همبستگی مثبتی بین دوره های خشکی و در دوره رشد و نمو تخم باR2=93.5  و همبستگی منفی بین دوره های خشکی و بقا تخم با R2=90.5 وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خواجه زاده، یداله، آزمایش فرد، پروانه، شجاعی، محمود، و رجبی، غلامرضا. (1381). اثر دما, رطوبت و خشکی بر مراحل رشدی (Locusta migratoria (Orth.: Acrididae در شرایط آزمایشگاهی و مزارع نیشکر خوزستان . آفات و بیماریهای گیاهی، 70(2)، 63-84. SID. https://sid.ir/paper/13225/fa

  Vancouver: کپی

  خواجه زاده یداله، آزمایش فرد پروانه، شجاعی محمود، رجبی غلامرضا. اثر دما, رطوبت و خشکی بر مراحل رشدی (Locusta migratoria (Orth.: Acrididae در شرایط آزمایشگاهی و مزارع نیشکر خوزستان . آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛70(2):63-84. Available from: https://sid.ir/paper/13225/fa

  IEEE: کپی

  یداله خواجه زاده، پروانه آزمایش فرد، محمود شجاعی، و غلامرضا رجبی، “اثر دما, رطوبت و خشکی بر مراحل رشدی (Locusta migratoria (Orth.: Acrididae در شرایط آزمایشگاهی و مزارع نیشکر خوزستان ،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 70، no. 2، pp. 63–84، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13225/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی