مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی قم | سال:1398 | دوره:13 | شماره:2 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع ویروس هپاتیت B و C در بیماران هموفیلی استان قم

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 56

چکیده

 زمینه و هدف: هموفیلی یک بیماری خونریزی دهنده ارثی است که برای پیشگیری و درمان حدود 70% مبتلایان به آن, از CFC (Clotting Factor Concentration) استفاده می شود. این مسئله می تواند نقش مهمی در انتقال ویروس های منتقله از راه خون, مانند هپاتیت B و C ایفا کند. طبق مطالعات, بیش از 40% بیماران هموفیلی به یکی از هپاتیت های C و D یا HIV مبتلا هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع هپاتیت B و C در جمعیت هموفیلی استان قم صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی-تحلیلی بر روی 90 بیمار مبتلا به هموفیلی استان قم در سال 1395 انجام شد. تشخیص اولیه و غربالگری هپاتیت از طریق سرولوژی برای HBV و HCV صورت گرفت, سپس نمونه ها با روش PCR بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکور تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه, 70 نفر از جامعه آماری مرد, 20 نفر زن و میانگین سنی آنان, 27 سال بود. در بررسی سرولوژیک Anti HCV, HBsAg, HBcAb به ترتیب 8/27, 0 و 1/11% مثبت بودند. همچنین نتایج آزمون PCR برای HBV, منفی و برای HCV در 9 نفر از 25 نفری که Anti-HCV مثبت داشتند, مثبت گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد در بین هپاتیت های ویروسی منتقله از راه خون در جمعیت هموفیلی, آمار ابتلا به هپاتیت C بالاتر است. همچنین طی سال های اخیر, پایش خون های اهدایی در کشور باعث کاهش ابتلای جمعیت هموفیلی دریافت کننده خون به هپاتیت ویروسی شده است. براین اساس, انجام آزمایش های مستمر و توجه به برنامه واکسیناسیون در این گروه از بیماران ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID