مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,241

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بیولوژی و نوسانات انبوهی جمعیت پشه گالزای انبه Procontarinia mattiana Kiffer & Cecconi (Dip: Cecidomyiidae) در استان هرمزگان

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 136

چکیده

 بیولوژی پشه گالزای انبسه Procontarinia mattiana در دو منطقه میناب و دهستان سیاهو از بخش های عمده کشت انبه در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نوسانات انبوهی جمعیت حشره بررسی و با منحنی نوسانات درجه حرارت و رطوبت نسبی محیط مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این حشره دارای نسل های هم پوشان در فصل فعالیت بوده و این حالت با آلودگی متوالی همراه با رشد رویشی و ظهور جوانه های جدید اتفاق می افتد. با توجه به منحنی های نوسان جمعیت و طول دوره زندگی می توان گفت این حشره در شرایط دهستان سیاهو 3 نسل و رد شرایط شهرستان میناب دارای 4 نسل در سال است.دوره جنینی حشره 0.294±2.46 روز و دروان لاروی 0.63±35.984 روز می باشد دوره لاروی در شرایطی که دمای محیط کاهش یا افزایش یابد تا چندین ماه بطول می انجامد. دوران شفیرگی 0.623±8.15 روز و یک سیکل زندگی حشره در مجموع 0.938±46.594 روز بطول انجامید. فعالیت آفت با نوسانات درجه حرارت رابطه نزدیک دارد. محدوده فعالیت حشره در درجه حرارت 26-10 درجه سانتی گراد بر اساس آمار ثبت شده در ترموهیدروگراف داخل باغ بود. در خارج از محدوده درجه حرارت ذکر شده فالیت این حشره کند و متوقف گردید. این آفت دارای دو اوج فعالیت بهاره و پاییزه در شرایط دهستان سیاهو بوده اما در شرایط میناب تقریبا در طول زمستان فعالیت حشره بطور محسوس وجود دارد ولی در تابستان متوقف می شود. رابطه نزدیک تعداد حشرات خارج شده از برگ و گال های ایجاد شده روی برگ نشان دهنده آن است که کانون آلودگی مجدد و برگ های آلوده باقیمانده روی درخشان انبه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عسکری، مجید، و رجبی، غلامرضا. (1381). بررسی بیولوژی و نوسانات انبوهی جمعیت پشه گالزای انبه Procontarinia mattiana Kiffer & Cecconi (Dip: Cecidomyiidae) در استان هرمزگان . آفات و بیماریهای گیاهی، 70(2)، 121-136. SID. https://sid.ir/paper/13223/fa

  Vancouver: کپی

  عسکری مجید، رجبی غلامرضا. بررسی بیولوژی و نوسانات انبوهی جمعیت پشه گالزای انبه Procontarinia mattiana Kiffer & Cecconi (Dip: Cecidomyiidae) در استان هرمزگان . آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛70(2):121-136. Available from: https://sid.ir/paper/13223/fa

  IEEE: کپی

  مجید عسکری، و غلامرضا رجبی، “بررسی بیولوژی و نوسانات انبوهی جمعیت پشه گالزای انبه Procontarinia mattiana Kiffer & Cecconi (Dip: Cecidomyiidae) در استان هرمزگان ،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 70، no. 2، pp. 121–136، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13223/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی