مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,241

دانلود:

252

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ارقام مختلف گندم در زاد و ولد و نسبت جنسیت شپشه گندم .Sitophilus granarius L

نویسندگان

کیهانیان علی اکبر

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 72

چکیده

شپشه گندم Sitophilus granarius L. یکی از آفات همه جایی (Cosmopolite) می باشد که از دانه های غلات خصوصا گندم تغذیه کرده و خسارت سنگینی ببار می آورد. مهمترین خسارت این حشره مربوط به دوره لاروی آن می باشد, حشرات ماده فقط داخل دانه های غلات تخم گذاری می کنند. این حشره مراحل لاروی و شفیرگی خود را در داخل دانه می گذراند. در این بررسی ها نسبت جنسیت, تعداد کل جمعیت نسل F1 و طول دوره رشد شپشه گندم در چهار تکرار برای هر آزمایش نسبت به 14 رقم گندم گواهی شده ایران طی دو سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی ها پس از محاسبات آماری نشان می دهد که نسبت جنسیت حشره در تمام تیمارها تقریبا مساوی بوده و تفاوت معنی داری نداشته است. بیشترین جمعیت حشره (نسل (F1 در رقم های اروند, نوید و M-70-12 بدست آمد و کمترین آن در فلات, گلستان, هیرمند و همچنین کمترین میزان بقا )طول دوره رشد) از مرحله لاروی تا ظهور حشره کامل در ارقام اروند خزر 1 و M-70-12 و بیشترین آن در رقم های هیرمند, قدس و فلات دیده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کیهانیان، علی اکبر. (1381). بررسی تاثیر ارقام مختلف گندم در زاد و ولد و نسبت جنسیت شپشه گندم .Sitophilus granarius L. آفات و بیماریهای گیاهی، 70(1)، 63-72. SID. https://sid.ir/paper/13175/fa

  Vancouver: کپی

  کیهانیان علی اکبر. بررسی تاثیر ارقام مختلف گندم در زاد و ولد و نسبت جنسیت شپشه گندم .Sitophilus granarius L. آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛70(1):63-72. Available from: https://sid.ir/paper/13175/fa

  IEEE: کپی

  علی اکبر کیهانیان، “بررسی تاثیر ارقام مختلف گندم در زاد و ولد و نسبت جنسیت شپشه گندم .Sitophilus granarius L،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 70، no. 1، pp. 63–72، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13175/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی