Start: 2/6/2023 1:05:23 PMEnd: 2/6/2023 1:05:23 PM >> 532

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل هیدرولوژیکی ماسکینگام – کونژ با مدل های هیدرولیکی آبیاری در برآورد مرحله پیشروی آبیاری جویچه ای

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 49

چکیده

 کسب اطلاعات لازم جهت پیش بینی و محاسبه منحنی های پیشروی و پسروی آب در جویچه مستلزم یکسری اندازه گیری های دقیق در داخل مزرعه می باشد که این کار باعث صرف هزینه و وقت زیادی می گردد. بکارگیری یک روش روندیابی هیدرولوژیکی در تعیین نرخ پیشروی جریان آب در جویچه و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدلهای هیدرولیکی (موجود در نرم افزار SIRMOD) هدف اساسی این مطالعه بوده است. مدل با استفاده از 27 سری داده مزرعه ای اجرا شده و با نتایج مدلهای نرم افزار SIRMOD مقایسه شد. آزمایشهای صحرایی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام پذیرفت. داده ها از سه جویچه به طول های 60 و 80 و 90 متر, در سه تکرار و تحت سه دبی 1 و 1.25 و 1.5 لیتر درثانیه برداشت شد. جهت خطایابی از چهار شاخص آماری متوسط خطای پیش بینی مدل (Er), توزیع نسبت به خط 45 درجه (l), ضریب رگرسیون (R2) و متوسط خطای نسبی مدل (Ea) استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه, مقادیر پیش بینی شده در فاز پیشروی برای تمامی مدلها بیشتر از مقادیر مشاده شده است. مدلهای هیدرودینامیک و اینرسی صفر با متوسط خطای نسبی به میزان 11.19 درصد بهترین نتایج را در بر دارد. متوسط خطای نسبی در مدل ماسکینگام – کونژ 13.47 درصد بود که نشانگر مناسب بودن این مدل جهت پیش بینی فاز پیشروی در جویچه می باشد. ضعیف ترین پیش بینی ها با متوسط خطای نسبی 34.46 درصد مربوط به مدل موج کینماتیک می باشد. نتایج نشان می دهد که هر چه طول جویچه کمتر و میزان دبی ورودی به جویچه بیشتر باشد کارایی مدل ماسکینگام – کونژ بیشتر خواهد بود. کاهش شدت جریان ورودی به جویچه و از سوی دیگر بالا بودن ضریب زبری که خود باعث کندی پیشروی جریان خواهد بود سبب دور شدن شرایط بستر جویچه از حالت رودخانه ای شده و در این حالت روش ماسکینگام – کونژ از کارایی بالایی برخوردار نخواهد بود. میزان خطای نسبی مدلهای نرم افزار SIRMOD بستگی به تغییر طول ندارد, و فقط در مدل موج کینماتیک با افزایش دبی ورودی به جویچه متوسط خطای نسبی افزایش می یابد. نهایتا می توان نتیجه گرفت که کاربرد روشهای هیدرولیکی در سیستمهای آبیاری سطحی امکان پذیر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی