مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله آبیاری و زهکشی ایران
سال:1388 | دوره:3 | شماره:2
صفحه شروع:88 | صفحه پایان:99

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

208

دانلود:

115

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عرضه و تقاضا و برآورد بهره وری آب کشاورزی در حوزه آبریز زاینده رود مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمت راست آبشار

صفحات

 صفحه شروع 88 | صفحه پایان 99

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی عرضه و تقاضا, نحوه تشخیص آب و همچنین برآورد بهره وری آب در شبکه سمت راست آبشار در حوزه آبریز زاینده رود اصفهان انجام گردید. بدین منظور شبکه به 18 واحد آبیاری تقسیم گردید. معیارهای تقسیم بندی عبارت بودند از شوری خاک, نوع منبع آب شبکه (سطحی یا زیرزمینی) و شوری آب زیرزمینی (چاه ها). معیارهای مذکور در محیط GIS و بر اساس لایه های اطلاعاتی آنها تقسیم بندی شدند. بر اساس داده های دقیق و طولانی مدت لایسیمتر حجمی واقعی در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد, رابطه فائو – پنمن – مانتیث برای گیاه مرجع واسنجی و نیاز آبی محصولات الگوی کشت محاسبه شد. میزان عرضه و تقاضا در هر واحد آبیاری و طی ماه های مختلف سال با محاسبه بارندگی موثر, نیاز آبی محصولات, مقدار آب تحویلی به هر واحد آبیاری و مقدار برداشت آب زیرزمینی و بر اساس اطلاعات زراعی و الگو و تراکم کشت هر واحد تعیین شد. میزان بهره وری آب (WP) برای دو سال زراعی 86-1385 و 87-1386 محاسبه گردید. متوسط بهره وری شبکه برای دو سال فوق به ترتیب 1.29 و 1.07 کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه گردید. متوسط بهره وری بر اساس محصول پایه گندم در دو سال زراعی فوق به ترتیب 0.55 و 0.77 کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد. بر اساس هزینه های تولید و آب و قیمت فروش محصول, متوسط بهره وری اقتصادی آب (سود ناخالص) و سود خالص به ازای واحد آب مصرفی برای سال زراعی 86-1385 به ترتیب 1060.8 و 419.6 ریال بر متر مکعب و برای سال زراعی 87-1386, 2392.9 و 666.7 ریال بر متر مکعب محاسبه گردید. بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های به دست آمده نشان می دهد که8 عرضه و تقاضا در ماه های مختلف سال و نیز توزیع مکانی عرضه به واحدهای آبیاری از توزیع مناسبی برخوردار نمی باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.