Start: 2/7/2023 12:57:37 PMEnd: 2/7/2023 12:57:38 PM >> 561

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

566

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر شایستگی های کارآفرینانه در شکل گیری هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های خدمات مشاورة کشاورزی استان کرمان)

صفحات

 صفحه شروع 551 | صفحه پایان 570

چکیده

 هدف این تحقیق, بررسی تأثیر شایستگی های کارآفرینانه بر شکل گیری ویژگی هوشیاری کارآفرینانة مرتبط با فرصت های کارآفرینی بود. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوة گردآوری داده ها, از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. جامعة آماری این تحقیق را 346 نفر از اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای, فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان های جنوب استان کرمان تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران, 132 نفر از آن ها از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری, تشخیصی و همگرا به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز از روش پایایی ترکیبی استفاده شد که مقادیر آن برای بخش های اصلی پرسشنامه در سطح مناسب (در دامنة بین 82/0 تا 90/0) قرار داشت. براساس نتایج تحقیق فرضیه های پژوهش تأیید شد و مشخص شد شایستگی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سه شاخص هوشیاری کارآفرینانه شامل پویش و جست وجو, برقراری روابط و پیوندها و ارزشیابی و قضاوت دارد. همچنین, نتایج نشان داد در بین شاخص های هوشیاری کارآفرینانه, شاخص ارزشیابی و قضاوت در مقایسه با دو شاخص دیگر بیشترین تأثیرپذیری را از شایستگی های کارآفرینانه دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی