مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه کارآفرینی
سال:1397 | دوره:11 | شماره:3
صفحه شروع:401 | صفحه پایان:420

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

صفحات

 صفحه شروع 401 | صفحه پایان 420

چکیده

 در قرن 21 اهمیت پای بندی رهبران کارآفرین به اخلاق کسب وکار به دلیل وقوع رسوایی های اقتصادی اخیر, همچون انرون و پارمالات بیشتر شده است. نظر به نقش کنونی کارآفرینان در ایجاد اشتغال و تولید محصولات نوآورانه و ضرورت درک ماهیت رسوایی های مذکور, پژوهش کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون به کنکاش در ماهیت پایبندی رهبران کارآفرین ایرانی به اخلاق کسب وکار می پردازد. مؤلفان تلاش کردند تا تجربیات مشارکت کنندگان را در "دوراهه های" اخلاقی کسب وکاری بررسی نموده و التزام آنان به اصول اخلاقی را مورد تحلیل قرار دهند. جامعه پژوهشی منتخب, "رهبران کارآفرین" اقتصادی ایرانی بودند که به کمک معیارهایی همچون مالکیت کسب وکار تثبیت شده, نوآوری مکرر و مالکیت برند شناسایی شدند. نمونه های نهایی نیز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و داده های میدانی طی دوازده مصاحبه عمیق و واقعه محور جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز به شیوه تحلیل مضمون (استخراج شواهد مرتبط, کدگذاری اولیه و احصاء مضمون مشترک) صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پایبندی مشارکت کنندگان به اخلاق کسب وکار صور سه گانه متمایزی دارند که مؤلفان پیشنهاد می کنند سنخ شناسی التزام حداقلی به اخلاق کسب وکار (قانون گرایی), التزام میانه (بازار گرایی) و التزام حداکثری (وظیفه گرایی) را به این پدیده نسبت دهیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی