Start: 2/8/2023 7:27:56 AMEnd: 2/8/2023 7:27:58 AM >> 950

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

228

دانلود:

59

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی های کارآفرینانه در دانش-آموزان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 120

چکیده

 هدف این پژوهش تعیین ویژگی­ های شخصیتی کارآفرینی و ارائه ی الگوی آموزشی برای توسعه ی این ویژگی ها در دانش آموزان مقطع دبستان است. در گام اول, ضرورت های شخصیتی مرتبط با فرآیند کارآفرینی تعیین و اولویت هر ویژگی در پرورش توانمندی کارآفرینانه مشخص شد. در مرحله ی بعدی, فهرست فعالیت ها و رویکردهای آموزشی در مقطع دبستان گردآوری و میزان اثرگذاری هر عامل در توسعه ی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان تعیین و در ادامه هریک از فعالیت ها و رویکردها وزن دهی شده اند. در نهایت الگوی آموزشی توسعه ی توانمندی های کارآفرینانه ی دانش آموزان ارائه شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و آمیخته ی اکتشافی می باشد. جامعه ی آماری در بخش صنعت کارآفرینان و در بخش آموزش, آموزگاران و کارشناسان آموزشی مقطع دبستان بوده و نمونه ی آماری با روش قضاوتی و هدفمند انتخاب و با روش گلوله ی برفی توسعه یافت. در تحلیل داده ها از روش های تحلیل محتوا, تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد رویکرد مدیریت مشارکتی در برنامه های مدرسه, الگوسازی برای دانش آموز, تشویق هدفمند و برقراری رابطه ی احساسی مثبت با آن ها در کنار فعالیت­ هایی از قبیل هنرهای آوایی و نمایشی, بازی های آموزشی و تقلیدی و پرورش مهارت های ارتباط کلامی و برنامه ریزی اثرگذاری معناداری بر ویژگی­ های شخصیتی و رشد توانمندی های کارآفرینانه در دانش آموزان دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی