Start: 2/7/2023 12:39:21 PMEnd: 2/7/2023 12:39:22 PM >> 666

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

211

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ابعاد بنگاه های مادرزاد بین المللی (بمب) حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران

صفحات

 صفحه شروع 341 | صفحه پایان 360

چکیده

 توسعه ی کسب وکارهای بین­ المللی از جمله مهم ترین ابزارهای توسعه ی اقتصادی به شمار می­ روند. در حالی که هر روز بر سهم بنگاه­ های مادرزاد بین­ المللی در بازارهای جهانی به ویژه حوزه ی فاوا افزوده می­ شود, مفهوم جهانی زاده شدن در ایران فراگیر نشده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ابعاد متمایزکننده ی بنگاه­ های مادرزاد بین­ المللی حوزه ی فاوا در ایران تحلیل شود. پژوهش کاربردی بوده و راهبرد مطالعه ی موردی با روش کیفی تبیینی برای آن انتخاب شده است. داده­ ها از طریق انجام 68 مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته, مشاهده و بررسی اسناد و مدارک از 6 شرکت ایرانی و 4 شرکت اروپایی و صاحب نظران حوزه ی فاوا در طول 26 ماه جمع آوری و از نرم افزار اطلس­ تی و کدگذاری برای تحلیل آن استفاده شد. موارد مطالعه به روش نمونه گیری خوشه­ ای تصادفی از میان شرکت­ های حوزه ی فاوا انتخاب شده­ اند. یافته­ های تحقیق نشان داد «نهاد کارآفرین», «بنگاه», «دولت» و «اکوسیستم اقتصادی», ابعاد متمایز در بنگاه­ های مادرزاد بین­ المللی هستند. در این میان نهاد کارآفرین برجسته ترین بُعد توفیق بنگاه برای بین المللی شدن است و برخلاف برخی پژوهش­ ها حمایت­ های دولتی نقش مخرّب بر ورود بنگاه به بازارهای بین ­ المللی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی