مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,669

دانلود:

986

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی

صفحات

 صفحه شروع 321 | صفحه پایان 338

چکیده

 افزایش فعالیت های کارآفرینانه در یک جامعه به محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و رشد شرکت ها نیاز دارد. مطالعات نشان می دهد عواملی مانند محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد. بنابراین بهبود عوامل محیطی برای رشد پایدار کسب وکارها لازم است. هدف این پژوهش 1) بررسی تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی و 2) سنجش وضعیت موجود است. اجزای اصلی مدل مفهومی سیاست های محیط کسب وکار, سیاست های کارآفرینی و توسعه ی کوتاه و بلندمدت را شامل می شود. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. پرسشنامه ی محقق ساخته بین جامعه ی آماری شامل کارشناسان و مدیران نهادهای سیاست گذار و اجرایی حوزه ی کارآفرینی (شامل وزارت اقتصاد, وزارت کاروتعاون و رفاه اجتماعی, وزارت صنعت, معدن و تجارت, وزارت علوم, سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس) به روش تصادفی طبقه ای توزیع و در 415 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی, تحلیل مسیر و آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش مناسب بودن این مدل مفهومی و روابط آن را نشان می دهد اما سیاست های کارآفرینی, محیط کسب وکار و توسعه ی کارآفرینی در وضعیت پیش برنده ای قرار ندارند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  داوری، علی، رمضان پورنرگسی، قاسم، افراسیابی، راحله، و داوری، الهه. (1397). تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 11(2 )، 321-338. SID. https://sid.ir/paper/131304/fa

  Vancouver: کپی

  داوری علی، رمضان پورنرگسی قاسم، افراسیابی راحله، داوری الهه. تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی. توسعه کارآفرینی[Internet]. 1397؛11(2 ):321-338. Available from: https://sid.ir/paper/131304/fa

  IEEE: کپی

  علی داوری، قاسم رمضان پورنرگسی، راحله افراسیابی، و الهه داوری، “تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی،” توسعه کارآفرینی، vol. 11، no. 2 ، pp. 321–338، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/131304/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی