مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

624

دانلود:

388

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 100

چکیده

 مطالعة مفهوم گرایش کارآفرینانه و تدوین یک راهبرد (استراتژی) مناسب, اهمیت زیادی برای بهبود عملکرد شرکت ها دارد, زیرا شرکت ها با ارائة محصولات جدید, منحصربه فرد و مطابق با نیازهای مشتریان, سهم بیشتری از بازار محصول را دراختیار می گیرند. هدف پژوهش حاضر, بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد های رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرکت های قطعه ساز خودرو است. این پژوهش کاربردی و از نظر روش, توصیفی-همبستگی است. در این راستا, برای گردآوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها, از پرسشنامة محقق ساخته ای حاوی 67 پرسش در 17 بعد استفاده شد. براساس جدول کرجسی-مورگان, با روش نمونه گیری تصادفی ساده, از بین 250 نفر کارکنان شرکت های تولیدی قطعات خودرو در استان اصفهان, 150 نفر به عنوان جامعة آماری پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها, از مدل معادله های ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی, معنادار نیست. همچنین, استقلال و پیشگامی از ابعاد گرایش کارآفرینانه, راهبرد رهبری هزینه, بازارگرایی پاسخگو, عملکرد مالی و منابع کمیاب, بیشترین وزن را در تشکیل متغیرهای اصلی پژوهش برای قطعه سازان دارند؛ بنابراین, شرکت های قطعه سازی, با افزایش روحیة کارآفرینی در سازمان و اتخاذ راهبرد های مناسب همراستا با نیازهای مشتریان می توانند به بقا و رشد خود در عرصة رقابتی کمک کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی دولت آبادی، حسین، و علیان، مژده. (1394). تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار. توسعه کارآفرینی، 8(1 )، 81-100. SID. https://sid.ir/paper/131294/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی دولت آبادی حسین، علیان مژده. تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار. توسعه کارآفرینی[Internet]. 1394؛8(1 ):81-100. Available from: https://sid.ir/paper/131294/fa

  IEEE: کپی

  حسین رضایی دولت آبادی، و مژده علیان، “تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار،” توسعه کارآفرینی، vol. 8، no. 1 ، pp. 81–100، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/131294/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی