مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

758

دانلود:

274

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطة سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل)

نویسندگان

غیاثی عبدالرحیم

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 158

چکیده

تمایل به کارآفرینی یکی از پیش شرط های اصلی توسعة کارآفرینی محسوب می شود و متأثر از عوامل گوناگون روان شناختی است. براین اساس, هدف مطالعة حاضر بررسی رابطة سبک های حل مسئله به عنوان یکی از متغیرهای مهم روان شناختی با تمایل به کارآفرینی است. این تحقیق برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است. جامعة آماری تحقیق, دانشجویان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل در سال تحصیلی 1392-1393 هستند (3000N= ). حجم نمونة آماری با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر انتخاب شد و نمونة موردنظر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری بر پایة نظر تعدادی از اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و صاحب نظران مربوط تأیید شد. پایایی پرسشنامه های سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 74/0 و 83/0 به دست آمد. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از نظر میزان تمایل به کارآفرینی در سطح تقریباً مطلوبی قرار دارند. همچنین, یافته های تحقیق نشان دادند سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان رابطة معنی داری با هم دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد سبک های حل مسئلة خلاقیت, اعتماد, گرایش و درماندگی می توانند 33 درصد از تغییرات تمایل به کارآفرینی دانشجویان را تبیین کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  غیاثی، ع. (1394). بررسی رابطة سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل). توسعه کارآفرینی, 8(1 ), 139-158. https://sid.ir/paper/131290/fa

  Vancouver: کپی

  غیاثی عبدالرحیم. بررسی رابطة سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل). توسعه کارآفرینی. 1394 [cited 2023January31];8(1 ):139-158. Available from: https://sid.ir/paper/131290/fa

  IEEE: کپی

  غیاثی، ع.، 1394. بررسی رابطة سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل). توسعه کارآفرینی, [online] 8(1 ), pp.139-158. Available: https://sid.ir/paper/131290/fa.