Start: 2/2/2023 4:02:54 PMEnd: 2/2/2023 4:02:54 PM >> 614

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و اولویت بندی رایج ترین روش های تأمین مالی خودراه انداز در کسب و کارهای نوپای حوزه IT

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 80

چکیده

 تأمین مالی مناسب یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین عناصر در فرایند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی رایج ترین روش های تأمین مالی خود راه انداز در کسب وکارهای نوپای حوزه ی IT انجام شده است. روش تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات, آمیخته-اکتشافی می باشد. در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه های نیمه ساختار یافته با کارشناسان و خبرگانی که در حوزه ی تأمین مالی شرکت های نوپای صنعت IT فعالیت داشته اند, به شناسایی رایج ترین روش های استفاده شده پرداخته و در بخش کمّی پژوهش, با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی این معیارها اقدام شد. بدین منظور پرسشنامه های محقق ساخته میان نمونه ی آماری توزیع و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل و وزن هر یک مشخص شد. در بخش کیفی نمونه گیری به شیوه ی هدفمند بوده و حجم نمونه تا رسیدن به کفایت داده ها تعیین شده است و در بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 220 شرکت با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. یافته ها بیانگر آن است که خوشه ی تأمین مالی شخصی صاحب شغل به عنوان رایج ترین شیوه ی تأمین مالی خود راه انداز شناسایی شد و بعد از آن به ترتیب خوشه های پرداخت های تأخیری, خوشه ی توقف حساب های دریافتنی, خوشه ی حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری و در نهایت خوشه ی اشتراک منابع به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی