مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه کارآفرینی
سال:1394 | دوره:8 | شماره:2
صفحه شروع:371 | صفحه پایان:390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی

نویسنده

کریمی سعید

صفحات

 صفحه شروع 371 | صفحه پایان 390

چکیده

 قصد و رفتار کارآفرینانة افراد متأثر از محیط پیرامون آن هاست, اما در اکثر مطالعات کارآفرینی که مبتنی بر دیدگاه شناختی اند, از نقش عامل محیطی غفلت شده است؛ بنابراین, در پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار مستقیم, غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه, براساس نظریة اقتصاد نهادی نورث (1990) و نظریة رفتار برنامه ریزی شدة آجزن (1991), یک الگوی شناختی قصد کارآفرینانه تدوین شد. در این پژوهش, که از نوع توصیفی-همبستگی است, داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه از نمونه ای متشکل از 300 دانشجوی کشاورزی جمع آوری شد که در چهار دانشگاه دولتی در غرب کشور مشغول به تحصیل بودند. روایی محتوایی پرسشنامه را گروهی از خبرگان بررسی و تأیید کردند. روایی و پایایی سازه ها نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری شد و پس از اصلاحات لازم به دست آمد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که نگرش کارآفرینی و کنترل رفتار درک شده با قصد کارآفرینانه دارای رابطة مثبت و معنی داری است. همچنین, نتایج نشان داد محیط نهادی به طور غیرمستقیم و از طریق نگرش کارآفرینی و کنترل رفتار درک شده با قصد کارآفرینانه در ارتباط است. این یافته ها بیانگر آن است که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان باید بیش از پیش به ایجاد شرایط مناسب برای کارآفرینی در کشور توجه کرده و سعی کنند تا فشارها و موانع محیطی مقابل کارآفرینان بالقوه را برطرف کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی