مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی سوگیری اعتماد به نفس بیش ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

صفحات

 صفحه شروع 695 | صفحه پایان 712

چکیده

 کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات خود در برابر سوگیری های تصمیم گیری, از جمله اعتماد به نفس بیش از اندازه آسیب پذیرند. اعتماد به نفس بیش از اندازه پیامدهای مهمی در تصمیمات مختلف کارآفرینان دارد. همچنین, رفتار بازاریابی کارآفرینانه یکی از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان به ویژه در کسب وکارهای کوچک است. این پژوهش با هدف واکاوی اعتماد به نفس بیش از اندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه انجام شد. براساس یافته های این پژوهش که بر حسب هدف کاربردی بوده و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی-داده بنیاد نظام مند که داده های آن از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 کارآفرین نوپای دانش بنیان فناوری نانو و زیست فناوری واقع در استان تهران گردآوری و تحلیل شد. منابع بنگاه, اهداف بنگاه, تلاطم محیطی, ناملایمات محیطی, خوش بینی و خودباوری به عنوان مهم ترین عوامل شکل دهنده ی اعتماد به نفس بیش از اندازه, تصمیمات مربوط به بازار و تصمیمات مربوط به محصول به عنوان مهم ترین راهبردهای ناشی از اثرات آن و درنهایت سود و زیان به عنوان مهم ترین پیامدهای اعتماد به نفس بیش از اندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه شناسایی شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی