مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناخت کارآفرینان از ویژگی های مدل کسب وکار اثرگذار با استفاده از روش شبکة خزانه (مورد مطالعه: کارآفرینان حوزه ی کسب وکارهای الکترونیکی در ایران)

صفحات

 صفحه شروع 713 | صفحه پایان 732

چکیده

 شناخت کارآفرینان به منظور معرفی سازه های مدل کسب وکار اثرگذار, بسیار پیچیده و متفاوت است. در ادبیات علم کارآفرینی برای طراحی منسجم این شناخت های کارآفرینان نقص های فراوانی مشاهده می شود. این پژوهش به دنبال طراحی منظومه ی مدل کسب وکار اثرگذار با استفاده از سازه های شخصی کارآفرینان حوزه ی کسب وکارهای الکترونیکی در ایران بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری داده ها, روش شبکه خزانه است. تعداد 13 نفر از کارآفرینان این حوزه با در نظر گرفتن نقطه ی اشباع به عنوان نمونه بررسی شده اند. ابزار گرد آوری داده ها, مصاحبه ی نیمه ساختار یافته می باشد. براساس روش شبکه ی خزانه با 5 عنصر تشکیل دهنده ی این شبکه, 13 شبکه خزانه شخصی منفرد و در مجموع 346 سازه شخصی اولیه درباره ی مدل کسب وکار اثرگذار به دست آمد. با تحلیل محتوای این سازه ها, شبکه ی جمعی مشتمل بر 5 عنصر و 37 سازه ی ثانویه احصاء شده است و روایی و پایایی پژوهش تایید شده است. در نتیجه 6 خوشه ی مجزاء از ویژگی های مدل کسب وکار اثرگذار از سازه های ذهنی کارآفرینان حوزه ی کسب وکارهای الکترونیکی به دست آمد که می تواند کاربرد علمی وعملی درحوزه ی علم کارآفرینی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی