مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

62

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

نویسندگان

کشتکار هرانکی مهران

صفحات

 صفحه شروع 671 | صفحه پایان 690

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است. تحقیق از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و برحسب روش گردآوری اطلاعات, پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق شامل 25 نفر از خبرگان صاحب نظر دارای سوابق تجربی, مدیریتی و علمی در حوزة نوآوری و امور اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده های تحقیق از طریق مطالعة کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شد که به احصای ابعاد هشت گانة کلان الگو منجر شد. تحلیل عاملی ابعاد با استفاده از نرم افزار «اسمارت پی آل اس» انجام گرفت. درادامه, به منظور تعیین رابطه بین ابعاد و سطح بندی آن ها از مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج نشان داد بر مبنای معیارهای «قدرت هدایت» و «وابستگی», بعد «مبانی ارزشی» به عنوان متغیر مستقل کلیدی مانند سنگ زیربنای الگو در سطح چهارم؛ «فضای اجتماعی» در سطح سوم؛ «ساختارها و نهادها», «منابع» و «چارچوب خط مشی و سیاست گذاری ها» به عنوان متغیرهای پیونددهنده در سطح دوم و درنهایت «محتوا», «فرایند» و «حکمرانی و ظرفیت سازی» به عنوان متغیرهای وابسته در سطح اول قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی