Start: 2/7/2023 9:43:44 PMEnd: 2/7/2023 9:43:45 PM >> 618

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

329

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر آمیخته ی بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه ی باشگاه های فرهنگی-ورزشی: نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت های مدیریت دانش

صفحات

 صفحه شروع 375 | صفحه پایان 393

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی تأثیر آمیخته ی بازاریابی بر گرایش کارآفرینانه, از طریق نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت های مدیریت دانش در باشگاه های فرهنگی-ورزشی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها, توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل باشگاه های فرهنگی-ورزشی در استان های تهران و اصفهان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ی تحقیق شامل 87 باشگاه فرهنگی-ورزشی در سطح استان های تهران و اصفهان است. برای گردآوری داده ها, 174 پرسشنامه از مدیران و کارمندان این باشگاه ها دریافت شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها, پرسشنامه های استاندارد است که روایی و پایایی آن ها برای تمامی سازه ها قابل قبول است. برای بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر, مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی انجام گرفت. یافته ها بیانگر آن است که گرایش کارآفرینانه, از ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل پاداش راهبردی, آموزش و توسعه, ارتباطات داخلی و رهبری عالی تأثیر می پذیرد. همچنین یافته ها, نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت های مدیریت دانش را در رابطه ی آمیخته ی بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه تأیید می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی