مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

347

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی

صفحات

 صفحه شروع 299 | صفحه پایان 318

چکیده

 پژوهش حاضر که از لحاظ هدف, کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی است به بررسی رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 148 نفر از زنان صاحب کسب وکار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 106 نفر حجم نمونه درنظر گرفته شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزاری آماری PLS Smart بکار گرفته شده. نتایج پژوهش بیانگر رابطه معناداری بین شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی می باشد. همچنین شبکه اجتماعی و تبعیض جنسیتی و هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه معناداری دارد. با توجه به رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان می توان بیان کرد که ارتباطات گسترده و موثر زنان از طریق شبکه های اجتماعی می تواند به عملکرد بهتر آنها در زمینه کسب وکار منجر شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  گلرد، پ.، و حسینی، م.، و عسگری، ا. (1396). رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی. توسعه کارآفرینی, 10(2 ), 299-318. https://sid.ir/paper/131220/fa

  Vancouver: کپی

  گلرد پروانه، حسینی مریم، عسگری الهه. رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی. توسعه کارآفرینی. 1396 [cited 2023January31];10(2 ):299-318. Available from: https://sid.ir/paper/131220/fa

  IEEE: کپی

  گلرد، پ.، حسینی، م.، عسگری، ا.، 1396. رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی. توسعه کارآفرینی, [online] 10(2 ), pp.299-318. Available: https://sid.ir/paper/131220/fa.