مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش بنیان در عملکرد تحقیق و توسعه کارآفرینانه نظام تحقیقات کشاورزی ایران

نویسندگان

علم بیگی امیر

صفحات

 صفحه شروع 733 | صفحه پایان 753

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش بنیان به منظور دستیابی به عملکرد نوآورانه موسسه های تحقیقات کشاورزی انجام گرفت که به روش تحلیل علی ارتباطی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری دربرگیرنده 2768 نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران مراکز و ایستگاه های پژوهشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بود. برای نمونه گیری از شش منطقه جغرافیایی کشور- بر اساس تقسیم بندی وزارت جهاد کشاورزی- یک استان به تصادف انتخاب شد و از میان آن ها به روش تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 320 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته در قالب طیف لیکرت بود. برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد. از بسته نرم افزاری Lisrel نسخه 8.8 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کاربست دانش و جهت گیری کارآفرینانه در شکل گیری کارآفرینی دانش بنیان, اشتراک دانش بین سازمانی, نوآوری مدیریتی, فرایندی و فناوری نقش معنی داری دارند. همچنین, نتایج نشان داد عملکرد تحقیق و توسعه کارآفرینانه به سه بعد اشتراک دانش بین سازمانی, کاربست دانش و جهت گیری کارآفرینانه و کارآفرینی دانش بنیان وابسته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علم بیگی، امیر. (1393). بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش بنیان در عملکرد تحقیق و توسعه کارآفرینانه نظام تحقیقات کشاورزی ایران. توسعه کارآفرینی، 7(4)، 733-753. SID. https://sid.ir/paper/131198/fa

  Vancouver: کپی

  علم بیگی امیر. بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش بنیان در عملکرد تحقیق و توسعه کارآفرینانه نظام تحقیقات کشاورزی ایران. توسعه کارآفرینی[Internet]. 1393؛7(4):733-753. Available from: https://sid.ir/paper/131198/fa

  IEEE: کپی

  امیر علم بیگی، “بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش بنیان در عملکرد تحقیق و توسعه کارآفرینانه نظام تحقیقات کشاورزی ایران،” توسعه کارآفرینی، vol. 7، no. 4، pp. 733–753، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/131198/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی