مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

978

دانلود:

188

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و تعیین قدرت رقابتی گندم در برابر علف هرز چاودار (Secale cereale L) با استفاده از مدل عکس عملکرد در منطقه کرج

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 56

چکیده

 به منظور ارزیابی قدرت رقابت گندم در مقابل چاودار از طریق مدل عکس عملکرد, آزمایشی در سالهای زراعی 80-79 و 81-80 در ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی در منطقه کرج انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 24 تیمار و 4 تکرار انجام شد. الگوی طرح رقابتی فاکتوریل دو متغیره در نظر گرفته شد. تیمارها شامل کشت های خالص گندم در تراکم های 350, 450, 550 و 650 و چاودار بود. نتایج دو ساله آزمایش نشان داد که چاودار همواره نسبت به گندم رقابتگر قویتری می باشد. عملکرد بیولوژیک و اقتصادی گندم بیشتر از رقابت درون گونه ای تحت تاثیر رقابت برون گونه ای قرار گرفت. تاثیر رقابت چاودار بر عملکرد اقتصادی بیشتر از عملکرد بیولوژیک بود. محاسبه ضرایب رگرسیونی نشان داد که اثر هر بوته چاودار برعکس عملکرد دانه گندم در سال اول و دوم به ترتیب معادل 3 و 2 بوته گندم از نظر رقابتی بود. نتایج نشان داد که هر 0.36 و 0.51 بوته چاودار اثری معادل یک بوته گندم برعکس عملکرد دانه گندم در سال اول و دوم داشت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باغستانی میبدی، محمدعلی، و عطری، علیرضا. (1382). ارزیابی و تعیین قدرت رقابتی گندم در برابر علف هرز چاودار (Secale cereale L) با استفاده از مدل عکس عملکرد در منطقه کرج. آفات و بیماریهای گیاهی، 71(1)، 43-56. SID. https://sid.ir/paper/13119/fa

  Vancouver: کپی

  باغستانی میبدی محمدعلی، عطری علیرضا. ارزیابی و تعیین قدرت رقابتی گندم در برابر علف هرز چاودار (Secale cereale L) با استفاده از مدل عکس عملکرد در منطقه کرج. آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1382؛71(1):43-56. Available from: https://sid.ir/paper/13119/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی باغستانی میبدی، و علیرضا عطری، “ارزیابی و تعیین قدرت رقابتی گندم در برابر علف هرز چاودار (Secale cereale L) با استفاده از مدل عکس عملکرد در منطقه کرج،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 71، no. 1، pp. 43–56، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13119/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی