Start: 2/3/2023 11:28:54 AMEnd: 2/3/2023 11:28:55 AM >> 578

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

64

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در شهرک علمی-تحقیقاتی استان اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 377 | صفحه پایان 396

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه در شرکت های مستقر در شهرک علمی-تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش, توصیفی-همبستگی و از نظر هدف, کاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل تمام شرکت های مستقر در شهرک علمی-تحقیقاتی استان اصفهان می شود که تعداد آن ها تا زمان انجام دادن پژوهش 248 بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان, 144 شرکت به دست آمد. به منظور گردآوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات, برای هریک از متغیرها از یک پرسشنامة استاندارد استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد ظرفیت جذب از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد نوآورانه تأثیر دارد, ولی تأثیر مستقیم ظرفیت جذب در دو بعد اکتساب و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه تأیید نمی شود؛ به عبارت دیگر, افزایش ظرفیت جذب دانش در شرکت ها به کارآفرینی سازمانی منجر می شود, اما این موضوع به معنای افزایش مستقیم عملکرد نوآورانه نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی