مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

507

دانلود:

297

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی: نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تولید دارو)

صفحات

 صفحه شروع 573 | صفحه پایان 591

چکیده

 در حال حاضر, تعداد پژوهش ها دربارة دوسوتوانی رو به رشد است, اما درک مقدمات هر دو فعالیت تا حدودی روشن نیست. هدف این پژوهش تبیین تأثیر اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهره برداری) با توجه به نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی– همبستگی, به طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعة آماری پژوهش شامل شرکت های تولید دارو در کشور می شود که با روش نمونه گیری دردسترس 97 نفر از مدیران شرکت نمونه درنظر گرفته شدند. داده ها از طریق پرسشنامة استاندارد گردآوری شده اند. برای ارزیابی ابعاد مقیاس دوسوتوانی سازمانی از پتریدو وکایرگیدو (2011), مقیاس اشتراک دانش فان دن هوف و ریدر (2004) و مقیاس ظرفیت جذب زهرا و جورج (2002) استفاده شده است. نرم افزار SmartPLS3 نیز برای تحلیل داده ها و بررسی مدل پژوهش به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد اشتراک دانش و ظرفیت جذب شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر دوسوتوانی سازمانی دارد. به علاوه, ظرفیت جذب شرکت به عنوان متغیر میانجی رابطة اشتراک دانش و دوسوتوانی سازمانی عمل نمی کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وکیلی، یوسف، و شهریاری، سلطانعلی. (1395). تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی: نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تولید دارو). توسعه کارآفرینی، 9(3 )، 573-591. SID. https://sid.ir/paper/131177/fa

  Vancouver: کپی

  وکیلی یوسف، شهریاری سلطانعلی. تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی: نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تولید دارو). توسعه کارآفرینی[Internet]. 1395؛9(3 ):573-591. Available from: https://sid.ir/paper/131177/fa

  IEEE: کپی

  یوسف وکیلی، و سلطانعلی شهریاری، “تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی: نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تولید دارو)،” توسعه کارآفرینی، vol. 9، no. 3 ، pp. 573–591، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/131177/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی